Andehit Có Làm Mất Màu Nước Brom Không

     

Nhận xét như thế nào sau đây là đúng?

A. Anđehit với xeton đều làm mất đi màu nước brọm.

Bạn đang xem: Andehit có làm mất màu nước brom không

B. Anđehit với xeton phần lớn không làm mất màu nước brom.

C. Xeton làm mất đi màu nước brom còn anđehit thì không.

D. Anđehit làm mất đi màu nước brom còn xeton thì không.


*


Trong những nhận xét bên dưới đây, dấn xét nào không đúng ?A. Toàn bộ các anđehit no, đối chọi chức, mạch hở đều có các đồng phân trực thuộc chức xeton với chức ancol.B. Toàn bộ các xeton no solo chức, mạch hở đều phải có các đồng phân trực thuộc chức anđehit cùng chức ancol.C. Toàn bộ các ancol đối kháng chức, mạch hở có một liên kết đôi đều sở hữu các đồng phân nằm trong chức anđehit và chức xeton.D. Tất cả các ancol đối kháng chức, mach vòng no đều phải có các đồng phân nằm trong chức anđehit cùng chức xeton.

Trong các nhận xét bên dưới đây, nhấn xét nào không nên ?

A. Tất cả các anđehit no, đối chọi chức, mạch hở đều có các đồng phân thuộc chức xeton và chức ancol.

B. Tất cả các xeton no 1-1 chức, mạch hở đều sở hữu các đồng phân nằm trong chức anđehit với chức ancol.

C. Tất cả các ancol 1-1 chức, mạch hở có 1 liên kết đôi đều phải có các đồng phân trực thuộc chức anđehit cùng chức xeton.

D. Tất cả các ancol đơn chức, mach vòng no đều sở hữu các đồng phân ở trong chức anđehit với chức xeton.


Cho dãy chất sau: butađien, anilin, anđehit axetic, toluen, pentan, axit metacrylic với stiren. Số chất trong dãy làm mất đi màu nước brom là

A. 7

B. 6

C. 4

D. 5


Cho dãy hóa học sau: butađien, anilin, anđehit axetic, toluen, pentan, axit metacrylic cùng stiren. Số chất trong dãy làm mất đi màu nước brom là

A. 7

B. 6

C. 4

D. 5


Cho các mệnh đề sau:(1) cả anđehit, xeton cùng axit cacboxylic đa số chứa nhóm cacbonyl >C=O(2) axit cacboxylic không có nhóm cacbonyl chỉ gồm nhóm cacboxyl -COOH(3) cả anđehit, xeton cùng axit cacboxylic phần đa là dẫn xuất của hiđrocacbon;(4) cả anđehit và xeton cùng axit cacboxylic đều rất có thể có gốc hiđrocacbon no, ko no hoặc thơm;(5) khử anđehit thu được xeton hoặc axit cacboxylic;(6) đội cacbonyl >C=...

Cho các mệnh đề sau:

(1) cả anđehit, xeton và axit cacboxylic hồ hết chứa nhóm cacbonyl >C=O

(2) axit cacboxylic không tồn tại nhóm cacbonyl chỉ tất cả nhóm cacboxyl -COOH

(3) cả anđehit, xeton cùng axit cacboxylic phần lớn là dẫn xuất của hiđrocacbon;

(4) cả anđehit với xeton và axit cacboxylic đều có thể có cội hiđrocacbon no, ko no hoặc thơm;

(5) khử anđehit chiếm được xeton hoặc axit cacboxylic;

(6) đội cacbonyl >C=Onhất thiết nên ở đầu mạch cacbon so với anđehit với giữa mạch cacbon đối với xeton.

Các mệnh đề đúng là

A. 1, 3, 4, 6

B. 1, 2, 4

C.

Xem thêm: Haibatrung - Kể Về Hai Bà Trưng

1, 2, 4, 6

D. 1, 3, 6


Xem chi tiết
Lớp 11Hóa học
1
0
Một hóa học X bao gồm CTPT làC4H8O. X làm mất đi màu nước brom, chức năng với Na. Thành phầm oxi hóa X do CuO chưa phải là anđehit. Vậy X là A. But-3-en-1-ol. B. but-3-en-2-ol. C. 2-metylpropenol. D. tất cả đa số sai
Đọc tiếp

Một chất X tất cả CTPT làC4H8O. X làm mất màu nước brom, tác dụng với Na. Thành phầm oxi hóa X vì CuO không phải là anđehit. Vậy X là

A. but-3-en-1-ol.

B. but-3-en-2-ol.

C. 2-metylpropenol.

D. tất cả các sai


Xem chi tiết
Lớp 11Hóa học
1
0

Cho dãy các chất: metan, axetilen, benzen, phenol, anilin, axit acrylic, anđehit axetic. Số chất trong dãy có tác dụng làm mất thuốc nước brom là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2


Xem đưa ra tiết
Lớp 11Hóa học
1
0

Cho dãy những chất: metan, axetilen, benzen, phenol, anilin, axit acrylic, anđehit axetic. Số hóa học trong dãy có công dụng làm mất màu nước brom là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11Hóa học
1
0

Cho dãy những chất: metan, axetilen, benzen, phenol, anilin, axit acrylic, anđehit axetic. Số chất trong dãy có công dụng làm mất thuốc nước brom là

A. 5

B. 3

C.

Xem thêm: Top 10 Bài Thơ Quê Hương Của Giang Nam ), Bài Thơ: Quê Hương

4

D. 2


Xem đưa ra tiết
Lớp 11Hóa học
1
0

Cho các chất: ancol etylic; anđehit axetic; etilen; stiren; axit axetic; etyl axetat, anđehit acrylic. Số chất làm mất đi màu hỗn hợp nước brôm là: