Bài 25 trang 47 sgk toán 8 tập 1

     

- Quy tắc: ao ước cộng hai phân thức gồm mẫu thức không giống nhau ta quy đồng mẫu mã thức rồi cộng các phân thức có cùng chủng loại thức vừa tìm kiếm được.

Bạn đang xem: Bài 25 trang 47 sgk toán 8 tập 1

( dfracAB+dfracCD=dfracADBD+dfracCBDB=dfracAD+BCBD)

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& ,,MTC = 10x^2y^3 cr & 5 over 2x^2y + 3 over 5xy^2 + x over y^3 cr & = 5.5y^2 over 2x^2y.5y^2 + 3.2xy over 5xy^2.2xy + x.10x^2 over y^3.10x^2 cr & = 25y^2 over 10x^2y^3 + 6xy over 10x^2y^3 + 10x^3 over 10x^2y^3 cr & = 25y^2 + 6xy + 10x^3 over 10x^2y^3 cr )

LG b.

(dfracx + 12x + 6 + dfrac2x + 3xleft( x + 3 ight))

Phương pháp giải:

Áp dụng

- Quy tắc thay đổi dấu

(dfracAB = dfrac - A - B)

- Quy tắc: ao ước cộng nhì phân thức tất cả mẫu thức không giống nhau ta quy đồng mẫu mã thức rồi cộng những phân thức gồm cùng mẫu thức vừa kiếm tìm được.

( dfracAB+dfracCD=dfracADBD+dfracCBDB=dfracAD+BCBD)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& ,,MTC = 2xleft( x + 3 ight) cr & x + 1 over 2x + 6 + 2x + 3 over xleft( x + 3 ight) cr & = x + 1 over 2left( x + 3 ight) + 2x + 3 over xleft( x + 3 ight) cr & = xleft( x + 1 ight) over 2xleft( x + 3 ight) + 2left( 2x + 3 ight) over 2xleft( x + 3 ight) cr & = x^2 + x over 2xleft( x + 3 ight) + 4x + 6 over 2xleft( x + 3 ight) cr & = x^2 + x + 4x + 6 over 2xleft( x + 3 ight) cr & = x^2 + 5x + 6 over 2xleft( x + 3 ight) cr & = x^2 + 2x + 3x + 6 over 2xleft( x + 3 ight) cr & = xleft( x + 2 ight) + 3left( x + 2 ight) over 2xleft( x + 3 ight) cr & = left( x + 2 ight)left( x + 3 ight) over 2xleft( x + 3 ight) = x + 2 over 2x cr )

LG c.

(dfrac3x + 5x^2 - 5x + dfrac25 - x25 - 5x)

Phương pháp giải:

Áp dụng

- Quy tắc đổi dấu

(dfracAB = dfrac - A - B)

- Quy tắc: hy vọng cộng nhì phân thức có mẫu thức không giống nhau ta quy đồng mẫu thức rồi cộng những phân thức có cùng mẫu thức vừa search được.

Xem thêm: 50+ Stt Cầu Bình An Cho Gia Đình ❤️️ Status Cầu Nguyện Hay, 999+ Những Câu Nói Hay Về Gia Đình ❤️❤️❤️ Nên Đọc

( dfracAB+dfracCD=dfracADBD+dfracCBDB=dfracAD+BCBD)

Lời giải chi tiết:

(eqalign& ,,MTC = 5xleft( x - 5 ight) cr & 3x + 5 over x^2 - 5x + 25 - x over 25 - 5x cr & = 3x + 5 over x^2 - 5x + - left( 25 - x ight) over - left( 25 - 5x ight)cr& = 3x + 5 over x^2 - 5x + x - 25 over 5x - 25 cr & = 3x + 5 over xleft( x - 5 ight) + x - 25 over 5left( x - 5 ight) cr & = 5left( 3x + 5 ight) over 5xleft( x - 5 ight) + xleft( x - 25 ight) over 5xleft( x - 5 ight) cr & = 15x + 25 over 5xleft( x - 5 ight) + x^2 - 25x over 5xleft( x - 5 ight) cr & = 15x + 25 + x^2 - 25x over 5xleft( x - 5 ight) cr & = x^2 - 10x + 25 over 5xleft( x - 5 ight) cr & = x^2 - 2.x.5 + 5^2 over 5xleft( x - 5 ight) cr & = left( x - 5 ight)^2 over 5xleft( x - 5 ight) = x - 5 over 5x cr )

LG d.

(x^2 + dfracx^4 + 11 - x^2 + 1)

Phương pháp giải:

Áp dụng

- Quy tắc thay đổi dấu

(dfracAB = dfrac - A - B)

- Quy tắc: ước ao cộng nhị phân thức tất cả mẫu thức khác nhau ta quy đồng mẫu mã thức rồi cộng những phân thức có cùng chủng loại thức vừa tìm kiếm được.

( dfracAB+dfracCD=dfracADBD+dfracCBDB=dfracAD+BCBD)

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& ,MTC = 1 - x^2 cr & x^2 + x^4 + 1 over 1 - x^2 + 1 cr & = 1 + mx^2 + x^4 + 1 over 1 - x^2 cr & = left( 1 + x^2 ight)left( 1 - x^2 ight) over 1 - x^2 + x^4 + 1 over 1 - x^2 cr & = 1 - x^4 over 1 - x^2 + x^4 + 1 over 1 - x^2 cr & = 1 - x^4 + x^4 + 1 over 1 - x^2 = 2 over 1 - x^2 cr )

LG e.

Xem thêm: Soạn Văn 8 Quê Hương (Trang 16), Soạn Bài Quê Hương (Tế Hanh)

(dfrac4x^2 - 3x + 17x^3 - 1 + dfrac2x - 1x^2 + x + 1 + dfrac61 - x)

Phương pháp giải:

Áp dụng

- Quy tắc đổi dấu

(dfracAB = dfrac - A - B)

- Quy tắc: mong cộng hai phân thức tất cả mẫu thức khác nhau ta quy đồng mẫu mã thức rồi cộng những phân thức gồm cùng mẫu mã thức vừa tra cứu được.

( dfracAB+dfracCD=dfracADBD+dfracCBDB=dfracAD+BCBD)

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Mẹo tìm đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + qmc-hn.com"Ví dụ: "Bài 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 1 qmc-hn.com"