Bài Tập Cho Dạng Đúng Của Từ

     

Kiến thức giờ đồng hồ Anh làm việc bậc Trung học cửa hàng được coi là những kỹ năng vô cùng phải thiết, không chỉ được áp dụng nhiều vào đời sống mỗi ngày mà còn là căn nguyên cho những kiến thức và kỹ năng cao rộng ở cấp cho Trung học rộng rãi hay Đại học. Vào đó, phần kiến thức giờ đồng hồ Anh lớp 7 có lẽ rằng là một trong những đơn vị con kiến thức quan trọng đặc biệt nhất cùng cũng khó thâu tóm nhất. Bài viết này xin chuyển ra một số trong những đề ôn tập để những em có thể ghi nhớ với củng gắng lại những kiến thức và kỹ năng đã học tập của mình.

Bạn đang xem: Bài tập cho dạng đúng của từ


1. Cầm tắt kiến thức và kỹ năng tiếng Anh lớp 7

Từ gốc rễ kiến thức tiếng Anh lớp 6, ngữ pháp giờ Anh lớp 7 liên tiếp được nâng cao hơn cùng giúp học viên từng bước làm quen với những kiến thức đặc biệt quan trọng như sau:

Câu cảm thán cùng với What cùng How

What + (a/an) + Adj + danh trường đoản cú đếm được số ít/ số nhiều!

What + Adj + danh từ ko đếm được!

How + Adj/ Adv + S + V!

Câu hỏi bước đầu bằng từ nhằm hỏi: What, Where, When, Who, Why, How often, How long, How far, How many/ much.Câu so sánh

So sánh bằng: S + be/ V + as + Adj/ Adv + as

So sánh hơn: S + be/ V + Adj/ Adv_er + than

S + be/ V + more + Adj/ Adv + than

So sánh rộng nhất: S + be/ V + the + Adj/ Adv_est

S + be/ V + the most + Adj/ Adv

Câu đề nghị: Lets V, What about/ How about Ving, Why dont we VCác giới từ chỉ nơi chốn, thời gian, phương tiện đi lại.Các thì

Hiện trên đơn: biểu đạt một thói quen hoặc một sự thật hiển nhiên.

S + V/ V_s/ V_es

Hiện trên tiếp diễn: miêu tả hành cồn đang xảy ra tại thời khắc nói.

S + am/ is/ are + Ving

Quá khứ đơn: miêu tả hành rượu cồn đã xảy ra và dứt trong quá khứ.

S + V_ed/ P2

Tương lai đơn: miêu tả một hành vi hoặc một kế hoạch có thể xảy ra trong tương lai.

S + will + V

Động trường đoản cú tình thái

May, Might: miêu tả hành động rất có thể xảy ra.

Can, Cant: diễn đạt khả năng ở bây giờ hoặc sau này (có thể xảy ra hoặc dự đoán), sự xin phép và cho phép, lời yêu cầu, kiến nghị hoặc gợi ý.

Could, Couldnt: diễn đạt khả năng trong thừa khứ, khả năng hoàn toàn có thể xảy ra (không chắc chắn rằng bằng Can), sự xin phép (lễ phép và trịnh trọng rộng Can), lời yêu cầu, đề nghị hoặc nhắc nhở lịch sự.

Would, Wouldnt: là vượt khứ của will, dùng để mô tả lời yêu thương cầu, đề nghị lịch lãm hoặc kiến thức trong thừa khứ.

Should, Shouldnt: miêu tả lời khuyên, lời đề nghị.

Ought to, Ought not to: biểu đạt lời khuyên (sắc thái mạnh bạo hơn Should) hoặc sự mong muốn đợi.

Must, Mustnt: diễn đạt sự cần thiết bắt buộc, lời khuyên, thiết yếu được nhấn mạnh hoặc sự suy luận hợp lý, kiên cố chắn.

Have to, Dont have to: Have to diễn tả sự buộc phải thiết, đề nghị do nội quy, mệnh lệnh, quy định. Dont have to chỉ sự không yêu cầu thiết.

2. Một số đề ôn tập giờ Anh lớp 7

Đề 1: Đề bài bác tập giờ Anh lớp 7 cơ bản

Bài 1: Điền giới từ mê say hợp

Do you go school foot or bike?My house is Le Loi Street & her house is 9 Le Lai Street.We are living our parents Quang ngai rồng town.Im class 7A Binh Chau school.The books the table are English.Nam sits two school girls.Dictionaries are the shelves the left the room.She is interested literature, but we are fond Math.My birthday is May first.Is Lans birthday March?
*

Bài 2: chia dạng đúng của hễ từ vào ngoặc

It (rain).. Heavily now. You should (stay).. At home and (read).. Books.What are you (do).. At the moment? I (write).. An essay.Where Lan & Ba (go).. Tomorrow? They (visit).. The museum.You (have).. Geography next Friday.What about (play).. A trò chơi of chess?It takes her 10 minutes (make).. This toy.She (be).. Ten on her next birthday.I (meet).. You soon.Why dont we (hold).. A party.Lets (go).. Camping.They (practise).. Playing the guitar in the music room now.We shouldnt (waste).. Water.Id lượt thích (drink).. Some orange juice.Hoa usually (do).. Aerobics early in the morning.Would you lượt thích (come).. To my house for lunch?

Bài 3: Chọn lời giải đúng

Her new school is different her old school.

A. Of B. With C. From D. At

is it from your house lớn the market?

A. How old B. How C. How far D. How long

Is there a picture on the wall? ..

A. Yes, there be. B. Yes, there is. C. Yes, there is not.

He works a hospital. He takes care patients.

A. In / for B. In / of C. At / for D. For / of

What does your father do?

A. Hes farmer. B. He does a farmer. C. Hes a farmer.

His oto is the shop.

A. Front of B. Behind C. Next D. Near to

Do you work hours than Hoa?

A. Few B. Less C. Lesser D. Fewer

She works six days week.

A. In B. For C. A D. The

Bài 4: bố trí lại những câu bên dưới đây

always / school / time / we / khổng lồ / go / on.

.

hours / week / often / does / how / he / many / a / work?

.

not / American / uniforms / vị / usually / school / wear / students.

.

10:00 / at / Wednesday / Science / phái nam / on / has.

.

interesting / I / because / Math / it / like / is.

.

like / what / does / subject / best / Tom?

.

you / work / to lớn / want / we / with.

.

there / excuse / a / ! / post / is / me / near / office / here?

.


is / interested / Mai / experiments / doing / in.

.

Huong / be / November 20th / , / twelve / on / will / Saturday.

.

Bài 5: Viết thắc mắc cho đa số câu vấn đáp sau

.

Its about 200 meters from my school khổng lồ the post office.

.

The dictionary is 200,000 dong.

.

Id lượt thích some local stamps và a phone card.

.

Tim is my pen pal in England.

.

Mr. Viet is a farmer.

.

Lan often goes lớn the library in her miễn phí time.

.

My mother is cooking in the kitchen at the moment.

.

I go khổng lồ the movies twice a month.

Đề 2: Đề bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7

Bài 1: Điền một từ phù hợp vào chỗ trống để xong đoạn văn sau

Minh is my new classmate. Hes now staying (1) his brother in Ha Noi, but hes (2) Bac Giang Town & his parents still (3) there.

Minhs brothers house is smaller (4) his house in Bac Giang, và it is on Xuan Thuy Street. It (5) in the center of Ha Noi, so (6) is about 8 kilometers from his new house (7) school. Every day, Minh goes to school (8) bike. Minh is unhappy because he doesnt (9) many friends in Ha Noi. He also (10) his parents and his friends in Bac Giang.

Bài 2: thực hiện từ nhắc nhở để viết thành câu hoàn chỉnh

beautiful / little / girl!

.

History / be / interesting / important / subject.

.

Nga / lượt thích / listen / music / after / school.

Xem thêm: Bạn Có Biết Máy Tính Sử Dụng Dây Bit Để Làm Gì ? Máy Tính Sử Dụng Dãy Bit Để Làm Gì

.

It / take / 15 minutes / walk / zoo.

.

Why / people / think / students / have / casy life?

.

Bài 3: Viết lại câu sử dụng từ gợi ý

What about going lớn the movies?

Why .

Where does she live?

What .

What do you do?

What .

The dress is very old.

What .!

What subject does Mary like best?

What is ..

How much is the hat?

How much does .?

How old is your sister?

What .?

Lan is taller than Hoa.

Hoa is .

Nam works more hours than Lan.

Lan works .

We have a two-month summer vacation.

Our summer vacation lasts..

Bài 4: tra cứu lỗi sai cùng sửa lại

What time the concert will start?

.

I see you at 8 tomorrow morning. Dont be late.

.

How long will the play last? Till nine or half & past nine.

.

What is your date of birth? November twentieth.

.

Are you like your school? Yes, its very beautiful.

.

Bài 5: chia dạng đúng của những từ trong ngoặc

This dress is the .. Of three dresses. (expensive)He has .. Money than his wife. (much)Summer holiday is .. Than tet holiday. Its the .. Holiday. (long)Tom is.. Than Peter (intelligent)My father drinks .. Beer than his friends. (little)She works .. Hours than any workers. (many)Your watch is .. Than my watch. (good)Nam is .. In his class. (tall)Ho bỏ ra Minh city is .. Than Ha Noi. ( big )Winter is .. Season in the year. ( cold )

Đề 3: Đề bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 nâng cao

Bài 1: lựa chọn từ bao gồm âm gạch chân không giống với rất nhiều từ còn lại

A. Magazine B. Mathematics C. Manage D. WatchA. Material B. Familiar C. Magazine D. WantA. Brush B. uncle C. uniform D. BusA. Orange B. Wake C. Way D. WasteA. Good B. Too C. Tooth D. TwoA. Lovely B. Mother C. Money D. MostA. Car B. Far C. Start D. WaterA. Talk B. Take C. Walk D. What

Bài 2: Sửa lỗi sai

1.Dont worry. You will have lot of friends.

.

I live with my parents on 88 Tran Hung Dao street.

.

How old will he be in his next birthday?

.

I classes start at seven oclock.

.

This is a girl nice.

.


Bài 3: Điền từ thích hợp để hoàn thành câu

Talking is common way of relaxing.Children should lớn bed early .dont you come to my house? Ok.Lets go.What about Ha Long bay ?Would you like badminton ?I want a new bike.does Nga have Math? On Tuesday & FridayHe looks different his father.Mai learns to use a computer.Children shouldnt beer.

Bài 4: Chọn đáp án đúng

The summer vacation for almost three months.

A. Longs B. Lasts C. Is

My sister loves stamps.

A. Collect B. To collect C. Collecting

3. I come & see you sometime.

A. Will B. Am C. Dont

My brother likes watching soccer. -.

A. I like, too B. So lượt thích C. I am, too

Mr. Tuan has days off than Mr. Jones.

A. Many B. Less C. Fewer

Jane is beautiful than her sister.

A. More B. The most C. Fewer

Thanh helps children lớn learn. She is a

A. Doctor B. Musician C. Teacher

Which Vietnamese vacation is ?

A. The longest B. Long C. Longest

Mr. Jones repairs machines in a factory. Hes a

A. Siêu thị assistant B. Mechanic C. Farmer

At recess, activity is talking.

A. More popular B. Most popular C. The most popular

This book is interesting of the three.

A. Most B. The most C. More

Every morning, I wake up and have my

A. Dinner B. Lunch C. Breakfast

Do Vietnamese students have more vacations than American ?

A. Students B. Vacations C. Farmers

a look at this picture.

A. Take B. Give C. Do

Hurry or youll be late school.

A. With B. For C. At

Bài 5: phân chia dạng đúng của rượu cồn từ trong ngoặc

Could you (show).. Me the way to lớn the bus stop?Lan and Hoa (go).. Khổng lồ the post office now.He (phone).. His parents three or four times a week.Hoa needs (buy).. A phone card.I (mail).. This letter tomorrow.

Hi vọng hầu hết đề ôn tập mà bài viết cung cấp trên đây sẽ giúp các bạn học sinh trau dồi thêm kiến thức của chính mình để sáng sủa hơn trong bài toán học tiếng Anh cũng như trong các kì thi. Chúc chúng ta học tốt!

Đáp án bỏ ra tiết

Đề 1

Bài 1: 1. On by 6. Between

2. On at 7. On to of

3. With in 8. In of

4. In at 9. On

5. On- in 10. In

Bài 2: 1. Is raining stay read 9. Hold

2. Aredoing am writing 10. Go

3. Willgo will visit 11. Are practising

4. Will have 12. Waste

5. Playing 13. To lớn drink

6. To lớn make 14. Does

7. Will be 15. To lớn come

8. Will meet

Bài 3: 1-C 2-C 3-B 4-B 5-C 6-B 7-D 8-C

Bài 4: 1. We always go lớn school on time.

2. How many hours a week does he often work?

3. American students vì not usually wear school uniforms.

4. Nam has Science at 10:00 on Wednesday.

5. I lượt thích Math because it is interesting.

6. What subject does Tom lượt thích best?

7. We want to work with you.

8. Excuse me! Is there a post office near here?

9. Mai is interested in doing experiments.

10. Huong will be twelve on Saturday, November 20th.

Bài 5: 1. How far is it from your school khổng lồ the post office?


2. How much is the dictionary?

3. What would you like?

4. Who is Tom?

5. What does Mr. Viet do?

6. What does Lan often vị in her miễn phí time?

7. What is your mother doing in the kitchen at the moment?

8. How often vì chưng you go khổng lồ the movies?

Đề 2

Bài 1: 1. With 2. From 3. Live 4. Than 5. Is

6. It 7. Khổng lồ 8. By 9. Have 10. Misses

Bài 2: 1. What a beautiful little girl!

2. History is an interesting and important subject.

3. Nga likes listening to lớn music after school.

4. It takes 15 minutes to lớn walk khổng lồ the zoo.

5. Why vày people think that students have an easy life?

Bài 3: 1. Why dont we go to lớn the movies?

2. What is his address?

3. What is your job?

4. What an old dress!

5. What is Marys favorite subject?

6. How much does the hat cost?

7. What is your sisters age?

8. Hoa is shorter than Lan. / Hoa is not as tall as Lan.

9. Lan works fewer hours than Nam.

Xem thêm: Nồi Chiên Không Dầu 8 Lít Nội Địa Trung Quốc Hay Không? Loại Nào Tốt Nhất 2021?

10. Our summer vacation lasts for two months.

Bài 4: 1. The concert will => will the concert

2. See => will see

3. Half & past => half past

4. Twentieth => the twentieth

5. Are => Do

Bài 5: 1. Most expensive 6. More

2. More 7. Better

3. Longer longest 8. The tallest

4. More intelligent 9. Bigger

5. Less 10. The coldest

Đề 3

Bài 1: 1-D 2-D 3-C 4-A 5-A 6-D 7-D 8-B

Bài 2: 1. Lot => lots

2. On => at

3. In => on

4. Classes start => start classes

5. Girl nice => nice girl

Bài 3: 1. A 2. Go 3. Why 4. Visiting 5. To lớn play

6. Khổng lồ buy 7. When 8. From 9. How 10. Drink

Bài 4: 1-B 2-C 3-A 4-A 5-C 6-A 7-C 8-A

9-B 10-C 11-B 12-C 13-A 14-A 15-B

Bài 5: 1. Show 2. Are going 3. Phones 4. Lớn buy 5. Will mail

Bài tập Câu tường thuật, câu loại gián tiếpBài tập đối chiếu kép trong giờ đồng hồ AnhMột số bài bác tập giờ Anh lớp 6 (có đáp án bỏ ra tiết)

Video liên quan