BÀI TẬP CÔNG VÀ CÔNG SUẤT LỚP 10

     
Bạn đang xem tư liệu "Bài tập về Công và năng suất Vật lí lớp 10 (Kèm đáp án)", để thiết lập tài liệu cội về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sống trên


Bạn đang xem: Bài tập công và công suất lớp 10


LÝ THUYẾT:Công cơ học: Một lực tác dụng vào vật có tác dụng vật dịch rời một đoạn S. Biết hợp với hướng dịch rời của thiết bị một góc . Công của lực được xác định: . Đơn vị của công là Jun(J).Công suất: Þ = , đơn vị của hiệu suất là Oát(w).Công suất trung bình: Þ = F.v cùng với v là gia tốc của vật.Hiệu suất: BÀI TẬP:Bài tập tự luận:Bài1: Một tín đồ kéo một chiếc thùng nặng 30kg trượt bên trên sàn nhà bởi một sợi dây gồm phương hợp với phương ngang một góc = 450, lực tác dụng lên dây là 150N. Tính công của lực kia khi săng trượt được 15m? với khi áo quan trượt , công của trọng tải bằng bao nhiêu?HD: - Công của lực F: = 150.15.= 1586,25 J.- vày trọng lực luôn vuông góc với mặt sàn bắt buộc Ap = 0.Bài2: Một xe cài có trọng lượng 2,5T, ban đầu chuyển đụng thẳng nhanh dần rất nhiều . Sau khoản thời gian đi được quãng con đường 144m thì xe cộ đạt vận tốc 12m/s. Biết hệ số ma tiếp giáp giữa xe với mặt mặt đường là = 0,04, mang g = 10m/s2.Tính công của những lực chức năng lên xe trên quãng con đường 144m đầu tiên?Tính năng suất của lực do bộ động cơ xe vận động ở quãng con đường nói trên?Hiệu suất buổi giao lưu của động cơ xe cộ tải?HD: xe pháo chịu công dụng gồm 4 lực: trong các số ấy a-AP = AN = 0Gia tốc của xe: m/s2Lực kéo của rượu cồn cơ: F = m(a +g) = 2250 N=> AF = 3,24.105 J.Lực ma sát: Fms = mg=> = - 1,44.105 Jb-Từ công thức: v = v0 + at => t = v/a = 24s.Þ = A/t = 0,13.105 = 13.103 w.c- = Bài3: a- Tính công và hiệu suất của một tín đồ kéo một thùng nước có trọng lượng 12 kg từ giếng sâu 8m lên trong 16s? coi như thùng nước chuyển động đều.b- Nếu dùng máy để kéo thùng nước nói trên tăng trưởng nhanh dần phần đa và sau 2s đã kéo lên thì công cùng công suất của dòng sản phẩm bằng bao nhiêu? với tính hiệu suất của sản phẩm khi đó? ( lấy g = 10m/s2).HD: a- Thùng nước hoạt động đều nên: F =P = mg = 120N AF = FS = 120. 8 = 960 J với công suất: Þ = A/t = 960/16 = 60w.b- Ta gồm : S = h = ½gt2 => a = 2h/ t2 = 2m/s2 F = m(a + g) = 144N AF = FS = 144.8 = 1152 J và công suất: Þ = A/t = 576w.Hiệu suất của máy: H = AP/AF.100%Bài4: Một ô-tô cos khối lượng m =1,2 tấn vận động đều bên trên mặt con đường nằm ngang với tốc độ v =36 km/h. Biết năng suất của động cơ ôtô là 8kw. Tính lực ma liền kề của phương diện đường?HD: Fms = F = Þ / v = 800NBài5: Một ô tô có khối lượng 960kg đang chuyển động với gia tốc v = 36 km/h. Hỏi phải tiến hành một công là bao nhiêu đê hãm xe ngừng lại?HD: - Fh = ma nhưng ( v =0: vày dừng lại)Ah = Fh.S.cos1800 = - 48000 JBài6: Một vật nhỏ dại khối lượng m trượt không gia tốc đầu xuất phát điểm từ một đỉnh dốc có chiều cao h.Xác định công của trọng tải trong quá trình vật trượt hết dốc.Tính hiệu suất trung bình của trọng lực, biết góc nghiêng của mặt dốc là . Bỏ qua mất mọi ma sát.HD: a- Công của trọng lực: Ap = mgSsin = mghCông suất vừa đủ Þ = A/t với Þ = Bài7: Tính công cần thiết để kéo một đồ vật có cân nặng m =100 kg từ chân tột đỉnh một mặt phẳng nghiêng lâu năm 5m, nghiêng góc = 300 so sới con đường nằm ngang. Biết rằng lực kéo tuy nhiên song với khía cạnh nghiêng và thông số ma ngay cạnh = 0,01 cùng lấy g =10m/s2. Xét trong các trường hợp sau:Vật chuyển động đều.Kéo cấp tốc dần số đông trong 2s.HD: Khi vật trượt lên dốc thì Pt của trọng lực và lực ma sát cản ngăn chuyển động, với: Pt = mgsin = 500N cùng Fms = N = = 8,66Na- lúc vật vận động đều thì: Fk = Pt + Fms = 508,66N => A = 2540 J.b- lúc vật vận động ndđ thì Fk – Pt – Fms = ma cùng với a = 2S/t2 = 2,5 m/s2=> A = 3790 J :baøi 1: Moät gaøu nöôc coù khoái löôïng 10 kilogam ñöôïc keùo cho chuyeån ñoäng thaúng ñeàu leân ñoä cao 5m trong khoaûng thôøi gian 1 phuùt 40 s . Tính coâng suaát mức độ vừa phải cuûa löïc keùo . Laáy g = 10 m/s2 .HD: Coâng ñeå keùo gaøu nöôùc thaúng ñeàu thì coâng sinh ra chính baêøng coâng cuûa vào löïc .Ta coù : A = P.h = mg hVaø p. = = = 5 W .Baøi 2 :Moät oâtoâ coù khoái löôïng 2 taán , chuyeån ñoäng thaúng ñeàu leân doác treân quaõng ñöôøng 3 km . Tính coâng thöïc hieän bôûi ñoäng cô oâtoâ treân quaõng ñöôøng ñoù đến heä soá ma saùt baèng 0,08 , ñoä nghieâng cuûa doác laø 30 0 . Laáy g = 10 m/s2 Giaûi :Löïc keùo cuûa oâtoâ :Coâng cuûa löïc ñoù treân ñoaïn ñöôøng s : = 70 .105 J .HÑ3Moät oâtoâ khoái löôïng trăng tròn T chuyeån ñoäng chaäm daàn ñeàu treân ñöôøng naèn ngang döôùi taùc duïng cuûa löïc ma saùt ( vôùi heä soá ma saùt baèng 0,3 ) > vaän toác ñaàu cuûa oâtoâ la 54 km/h , sau moät khoaûng oâtoâ döøng .a.Tính coâng vaø coâng suaát vừa đủ cuûa löïc ma saùt trong thôøi gian ñoù .b. TÍnh quaõng ñöôøng oâtoâ ñi ñöôïc trong khoaûng thôøi gian ñoù .Giaûi :Coâng cuûa löïc laøm vaät chuyeån ñoäng chaäm daàn :A = F ms .a.s ; Neân Vaäy =-225.104 JThôøi gian chuyeån ñoäng mang đến ñeùn lúc döøng laïi : V= a.t + v0 = -gt +v0 = 0 Vaäy = 5 sCoâng suaát vừa phải :P = Jb.Quaõng ñöôøng ñi ñöôïc :Trắc nghiệm:Câu1: Đều làm sao sau đấy là sai khi nói đến công suất?A. Công suất được đo bằng công tiến hành trong một đơn vị thời gian.B. Năng suất là đại lượng véc tơ.C. Công suất cho thấy tốc độ sinh công của đồ dùng đó.D. Công suất có đơn vị chức năng là oát(w).Câu2: 1 mã lực (HP) có mức giá trị bằng:A.

Xem thêm: Những Biểu Hiện Của Tình Yêu Chứng Tỏ Bạn Đã "Phải Lòng" Ai ĐóXem thêm: Bé 8 Tháng Ăn Cơm Được Chưa, Khi Nào Cho Trẻ Ăn Cơm Thì Thích Hợp

476W.B. 746W.C. 674W.D. 467W.Câu3: Công cơ học là đại lượng: A. Ko âm.B. Vô hướng.C. Luôn dương.D. Véc tơ.Câu4: Chọn đáp án đúng? lúc ôtô (hoặc xe đồ vật lên dốc: người điều khiển xe sang trọng số bự (bằng cách đổi bánh xe cộ răng trong hộp số quý phái bánh xe nhiều răng hơn) nhằm tăng hiệu suất của xe.Người lái xe sang số bé dại để tăng gia tốc của xe.Người tài xế sang số nhỏ để tăng hiệu suất của xe.Người tài xế sang số nhỏ tuổi để tăng sức lực kéo của xe.Câu5: lựa chọn câu không đúng ? Đại lượng nhằm so sánh khả năng thực hiện tại công của những máy không giống nhau trong và một khoảng thời hạn là công suất.Công suất là đại lượng được đo băng yêu mến số giữa độ béo của công và thời gian để thực hiện công ấy.Giá trị của công không dựa vào vào hệ quy chiếu.Lực chỉ sinh công lúc phương của lực không vuông góc cùng với phương dịch chuyển.* Đề tầm thường cho câu 6,7: Một bạn kéo một thùng nước bao gồm trọng lượng 150N từ giếng sâu 8m lên trong đôi mươi giây. Biết thùng nước vận động đều.Câu6: Công của tín đồ kéo thùng nước là bao nhiêu?A. 12.103 J.B. 12.102 J C. -12.103 J.D. -12.102 J.Câu7: Tính công suât của người đó?A. 600W.B. 60W.C. 18,75W.D. 160W.Câu8: Đơn vị nào tiếp sau đây không đề xuất là đơn vị của công cơ học?A. Jun (J).B. Calo.C. Kilôoát giờ đồng hồ (KW.h)D. Niutơn trên mét (N/m)Câu9: Trường hòa hợp nào dưới đây công của lực bằng không?A. Lực vuông góc cùng với phương chuyển động của vật.B. Lực cùng phương với phương gửi động.C. Lực phù hợp với phương chuyển động một góc lớn hơn một góc 900.D. Lực hợp với phương chuyển động một góc bé dại hơn một góc 900.Câu10: Câu như thế nào sau đó là không đúng khi nói về công suất?Công suất là đại lượng đo bởi công xuất hiện trong một đơn vị thời gian.Công suất được tính bằng công thức: Þ = .Đơn vị của năng suất là oát (W) trong số đó 1W = 1 J.s.Đơn vị thực hành của năng suất là W.h.