Bài Tập Thì Tương Lai Đơn Lớp 5

     

Thì tương lai gần với thì tương lai 1-1 có gì giống cùng khác nhau? trên sao bọn họ dễ bị lầm lẫn khi thực hiện thì sau này gần? cùng qmc-hn.com câu trả lời những thắc mắc trên với phần kiến thức và kỹ năng trọng tâm qua 100 câu bài tập thì tương lai gần ngay mặt dưới.

Tóm tắt ngữ pháp thì tương lai gần

Định nghĩa: Thì tương lai gần sử dụng để miêu tả một kế hoạch, dự định cụ thể có giám sát và đo lường trong tương lai ko xa. Tuy nhiên, các hành vi trong thì sau này gần đều phải có kế hoạch, tất cả mục đích, có dự định cụ thể.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai đơn lớp 5

Công thức:


Cấu trúc

Ví dụ

Khẳng định

S + is/ am/ are + going khổng lồ + V(nguyên thể)

She is going khổng lồ buy a new house next month because she has had enough money. (Cô ấy sẽ cài đặt một khu nhà ở mới trong tháng tới bởi vì cô ấy đã có đủ tiền.)

Phủ định

S + is/ am/ are + not + going lớn + V(nguyên thể)

I am not going to have my hair cut tomorrow because it"s too not long. (Tôi sẽ không cắt tóc vào ngày mai bởi vì nó không thực sự dài.)

Nghi vấn

Is/ Am/ Are + S + going to + V(nguyên thể)?

Are you going lớn camp this weekend? (Cuối tuần này chúng ta có đi cắm trại không?)


Cách dùng:

Thì tương lai phải dùng để miêu tả một dự định, kế hoạch trong tương lai.

Ví dụ: He is going khổng lồ get married this year.

(Anh ta dự tính sẽ kết hôn trong thời điểm nay.)

Thì tương lai đề xuất dùng để biểu đạt một dự đoán có căn cứ, có bằng chứng cụ thể.

Ví dụ: Look at those dark clouds! It is going to lớn rain.

(Hãy nhìn những đám mây tê kìa! Trời chuẩn bị mưa đấy.)

Dấu hiệu dìm biết: Để nhấn biết lúc nào dùng thì tương lai gần, ta cần dựa vào ngữ cảnh thuộc bằng chứng ở hiện tại thông qua các trạng từ chỉ thời hạn trong tương lai.

in + thời gian: vào … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)

tomorrow: ngày mai

Next day: ngày hôm tới

Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ mon tới/ năm tới

Phân biệt tương lai 1-1 và tương lai ngay sát khi làm bài xích tập


Thì tương lai đơn

Thì tương lai gần

Về cấu trúc câu

Will + V

Be going lớn + V

Về cách dùng

Dùng khi quyết định đưa ra tại thời khắc nói

Một lời dự kiến dựa trên quan lại điểm.

Một vấn đề có thật trong tương lai.

Dùng nhằm hứa, yêu cầu, phủ nhận hay đề nghị.

Dùng khi đưa ra quyết định được chỉ dẫn trước thời gian nói.

Một lời dự đoán dựa trên hầu hết thứ ta hoàn toàn có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy tại thời điểm nói.

Dấu hiệu dấn biết

I think/ guess

I am afraid sure

Perhaps

in + thời gian

tomorrow

the next day

next week/ month/ year

Ví dụ

The weather will be cold. (Thời ngày tiết se se lạnh.)

The sun is shining. It isn’t going to lớn rain. (Mặt trời vẫn tỏa sáng. Trời sẽ không mưa.)


Bài tập thì tương lai sát (Full Level)

Cùng qmc-hn.com thử mức độ với một trong những bài tập thì tương lai ngay gần từ cơ bản đến nâng cao dưới đây:

Tương lai gần: bài tập cơ bản

Tổng hợp bài bác tập cơ bạn dạng giúp chúng ta làm quen cùng thành nhuần nhuyễn ngữ pháp thì sau này gần nhanh nhất.

Bài tập 1: phân tách động từ thích hợp vào câu

I (fly) _______ by plane tomorrow.

Hi, what time ( the train/pull out) _______ this evening?

( you/travel) _______________________ to Paris tomorrow?

I __________ to lớn the cinema tonight.

They always (have) __________________ breakfast at 07.30

We (go) _______________ out this weekend.

What time (they/star) ____________________ work?

The library (open) ____________ at 8.30 & (close) _________ at 7.30.

The parents (have) _______________ a meeting on Saturday.

Bài tập 2: Nối mỗi tranh ảnh vào câu tương ứng

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

I am going lớn wash my hands

It is going to go khổng lồ the cinema

It is going khổng lồ rain

She is going lớn get up

The girl is going to lớn read a book

The rabbit is going to lớn eat a carrot

They are going to play football

We are going to listen to music

You are going khổng lồ go lớn bed

Your dog is going lớn jump

Bài tập 3: Điền từ tương thích vào khu vực trống

He ______ buy a car.

It _______ eat the green grass.

We _______ go out for a walk.

It _______ rain.

You _______ ride a horse.

They _______ swim.

You _______ go to lớn school.

She _______ watch television.

I _______ write a note.

She _______ get married.

Bài tập 4: Đặt câu khẳng định, đậy định, ngờ vực theo từ gợi nhắc sau

He / buy a car. (no full stop is required)

They / paint the house.

We / go to bed.

It / rain

She / have a bath.

You / play the piano.

Bài tập 5: hoàn thành xong câu theo trường đoản cú gợi ý

Where / we / eat tonight.

What / he / vì chưng tomorrow.

What / I / eat for lunch.

What time / you / phone me.

When / you / give me a present.

How much longer / it / take.

Where / Paul / sleep .

Why / people / go there.

How much wine / they / drink.

Bài tập 6: chia động từ thích hợp để hoàn thành câu

________ it with you. (we / not / discuss)

________ a new car? (they / buy)

________ Jim to lớn my wedding. (I / invite)

________ for her rude behavior. (she / not / apologize)

________ a bus lớn the thành phố center. (he / catch)

________ a driving license? (you / get)

________ hot in August. (it / be)

________ his mind. (he / not / change)

________ him the truth? (she / tell)

________ here for long. (I / not / stay)

________ our house. (we / decorate)

________ her essay on Monday. (she / finish)

________ this movie with us? (they / watch)

________ our trip. (we / not / cancel)

________ us at the airport. (he / meet)

Bài tập trắc nghiệm cơ bản

Bài tập 1: Chọn câu trả lời đúng

1. Masako: Joe borrowed your car.

Chris: WHAT? __________ him. I need it!

a. I"m killing b. I"ll kill c. I kill

2. Masako: Are you không tính tiền for lunch tomorrow?

Chris: Sorry! __________ tennis with Yong Soo.

a. I"ll play b. I play c. I"m playing

3. Masako: Have you decided what to do about your broken washing machine?

Chris: Yes. __________ tomorrow.

a. I"m going khổng lồ have it fixed b. I"ll have it fixed c. I have it fixed

4. Masako: Have you ever been khổng lồ Paris?

Chris: No, but __________ next year with my parents.

a. I"m going b. I go c. I"ll go

5. Masako: What time does the History class start tomorrow?

Chris: __________ at two-thirty.

a. It will start b. It starts c. It is going khổng lồ start

6. Masako: What time should we go to the airport?

Chris: The plane __________ in half an hour. I think we should leave now.

a. Lands b. Will land

7. Masako: There"s no milk in the fridge.

Chris: Really? __________ some tomorrow.

a. I"m getting b. I"m going to get c. I"ll get

8. Masako: It"s starting to lớn rain.

Chris: Don"t worry. __________ you my umbrella.

a. I lend b. I"m lending c. I"ll lend

9. Masako: How many books did you buy?

Chris: I don"t know. __________ them.

a. I"m going lớn count b. I"ll count c. I count

10. Masako: Has Sue made up her mind about university yet?

Chris: Yes — I spoke to lớn her last night. __________ lớn Calgary.

a. She will go b. She goes c. She"s going lớn go

Bài tập 2:

1. ______ work?

a. Are I going to b. Am I going khổng lồ

c. Is I going to

2. ______ write?

a. Are you going to b. Am you going to lớn

c. Is you going to

3. ______ drink?

a. Is he going to lớn b. Are he going khổng lồ

c. Am he going to

4. ______ be a nurse?

a. Is she going to b. Am she going to

c. Are she going to

5. ______ eat an apple?

a. Are it going khổng lồ b. Is it going to

c. Am it going to

6. ______ come?

a. Am you going khổng lồ b. Is you going to

c. Are you going to

7. ______ cook?

a. Is they going khổng lồ b. Am they going to

c. Are they going to

8.______ go out?

a. Is your sister going to b. Am your sister going to

c. Are your sister going to

9. ______ jump

a. Is the dolphins going lớn b. Are the dolphins going to

c. Am the dolphins going to

Bài tập 3:

1.

*

a. He are going to buy a car.

b. He am going to buy a car.

c. He is going to lớn buy a car.

2.

*

a. I are going to cook a meal.

b. I am going khổng lồ cook a meal.

c. I is going lớn cook a meal.

3.

*

a. We is going to lớn have a drink.

b. We am going lớn have a drink.

c. We are going to have a drink.

4.

*

a. It are going khổng lồ eat the green grass.

b. It is going to eat the green grass.

c. It am going to lớn eat the green grass.

5.

*

a. They are going khổng lồ get dressed.

b. They am going to lớn get dressed.

c. They is going to get dressed.

6.

*

a. We are going khổng lồ go out for a walk.

b. We is going to lớn go out for a walk.

c. We am going to lớn go out for a walk.

7.

*

a. They are going to play.

b. They is going to play.

c. They am going to lớn play.

8.

*

a. It am going lớn rain.

b. It is going lớn rain.

c. It are going to lớn rain.

9.

*

a. You am going khổng lồ ride a horse.

Xem thêm: Soạn Âm Nhạc Lớp 7 Tiết 11: Học Hát Bài Khúc Hát Chim Sơn Ca Beat

b. You are going to ride a horse.

c. You is going lớn ride a horse.

10.

*

a. They is going to swim.

b. They are going to swim.

c. They am going to swim.

11.

*

a. You is going to lớn go khổng lồ school.

b. You are going lớn go lớn school.

c. You am going to lớn go to school.

12.

*

a. She is going khổng lồ watch television.

b. She are going to lớn watch television.

c. She am going khổng lồ watch television.

13.

*

a. I is going khổng lồ write a note.

b. I are going khổng lồ write a note.

c. I am going to write a note.

14.

*

a. He am going lớn get married.

b. He is going lớn get married.

c. He are going to lớn get married.

Tương lai gần: bài xích tập nâng cao

Bài tập 1: Viết lại câu làm sao cho đúng

1. What are your New Years’ resolutions? (you | work more)

………………………………………………………………………?

2. Doctor, is it serious? (he | die)

………………………………………………………………………?

3. Why are you taking your gloves? (it | be cold)

………………………………………………………………………?

4. You stopped the project. (you | continue in future)

………………………………………………………………………?

5. Your parents are over sixty years old. (they | retire)

………………………………………………………………………?

6. Eve is a bit overweight. (she | start any diet)

………………………………………………………………………?

7. Look at the snow on the roof. (it | fall down)

………………………………………………………………………?

8. You’ve decided to be number one in our country. (how | you | reach that)

………………………………………………………………………?

9. The dog looks quite dangerous. (it | bite me)

………………………………………………………………………?

10. Why bởi vì you want khổng lồ take a day off? (what | you | do)

………………………………………………………………………?

Bài tập 2: phân chia động từ phù hợp vào câu

1. She (come) to her grandfather’s house in the countryside next week.

2. We (go) camping this weekend.

3. I (have) my hair cut tomorrow because it’s too long.

4. She (buy) a new house next month because she has had enough money.

5. Our grandparents (visit) our house tomorrow. They have just informed us.

6. My father (play) tennis in 15 minutes because he has just worn sport clothes.

7. My mother (go) out because she is making up her face.

8. They (sell) their old house because they has just bought a new one.

Bài tập 3: chia động từ với thì tương lai gần

1. I don’t know what is going on. Maybe I _______(go) to kiểm tra it.

2. She has planned everything for the picnic at weekend. She ___________(buy) some snacks khổng lồ eat for lunch.

3. The weather is not good. It _________(snow).

4. What ___________(you/become) when you grow up?

5. He _________(bring) it for her, I think so.

6. Till they complete their projects, they ________(not/play) soccer together.

Bài tập 4: hoàn thành xong câu với những từ gợi ý

1. She/not/want/eat/sweet cakes//I/think/consume/vegetables.

2. You/bring/coat/weather/be/cold.

3. Father/know/my bike/break//fix/this afternoon.

4. Friends/stay/here/until/finish/project.

5. He/take care/her/well//Don’t worry.

Tổng hợp bài xích tập thì tương lai đối chọi và sau này gần

Bài tập 1: phân tách động từ bỏ thì tương lai đơn hoặc sau này gần làm thế nào để cho đúng

When we get home, we ___________ (have) dinner.

I know they ___________ (feel) very happy if they win the match.

They’ve already decided on their next summer holiday. They ____________ (do) a tour of Norway.

She thinks that the Take That concert __________ (be) really exciting.

“What are your plans for this evening?” I ________ (meet) my friends và then go lớn a birthday party.

If you revise for the exam, I’m sure you ________ (get) a good result.

The weather forecast is good for the next few days. It _________ (be) very sunny.

I can’t come on the march tomorrow. I ___________ (look after) my cousins.

In the future, I think humans ___________ (wipe out) many different species.

He is buying some butter and eggs because he _________ (make) a cake later.

This homework is very easy. I know we __________ (do) it very quickly.

In five years time, I _____________ (be) at university.

She wants to get her mum a birthday present. But she _____________ (not buy) it today.

Their suitcases are packed. They ______________ (go) on holiday.

If we go to Paris, we ____________ (take) lots of pictures.

My brother thinks it ______________ (snow) tomorrow.

It’s very late! Hurry up or we ___________ (be) late for work.

Look at that boy at the vị trí cao nhất of that tree! He ___________ (fall).

When we go home, we ____________ (watch) TV. We don’t want to miss our favourite program.

I’m sure they ___________ (lose) the match.

Bài tập 2: triển khai xong câu cùng với thì tương lai solo hoặc tương lai gần

I love London. I (probably / go) there next year.

What (wear / you) at the buổi tiệc ngọt tonight?

I haven’t made up my mind yet. But I think I (find) something nice in my mum’s wardrobe.

I completely forget about this. Give me a moment, I (do) it now.

Tonight, I (stay) home. I’ve rented a video.

I feel dreadful. I (be) sick.

If you have any problem, I (help) you.

The weather forecast says it (not/ rain) tomorrow.

I promise that I (not/ come) late.

Look at those clouds. It (rain) now.

Bài tập 3: Viết câu hoàn hảo với thì tương lai đối chọi hoặc tương lai gần

If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/ not/ pass/ final/ exam

they / come/ tomorrow?

rains/ it/ he/ home/ if/ stay.

I’m/ she /able/ afraid/ to/ be/ come/ to/ party/ the/ not.

You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat

She/ hope/ that/ Mary/ come/ party/ tonight.

I/ finish/ my report/ 2 days.

If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/ not/ pass/ final/ exam.

You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat.

you/ please/ give/ me/ lift/ station?

Bài tập 4: phân tách động từ bỏ thích hợp với thì tương lai đối kháng hoặc tương lai gần

He (earn) ……………… a lot of money.

She (travel) ……………… around the world.

Hang (meet) ……………… lots of interesting people.

Everybody (adore) ……………… you.

We (not/ have) ……………… any problems.

Many people (serve) ……………… you.

We (anticipate) ……………… your wishes.

There (not/ be) ……………… anything left lớn wish for.

Everything (be) ……………… perfect.

Xem thêm: Thay Đổi Tên Công Ty Có Phải In Lại Hóa Đơn Không, Please Wait

But all these things (happen/ only) ……………… if you marry me.