Cách Viết Lại Câu Với Wish

     

Ước gì mình giỏi tiếng Anh hơn. Ví như mình xuất sắc tiếng Anh thì cuộc sống của chính mình đã dìu dịu hơn siêu nhiều “. Đây ắt hẳn là một trong số câu hỏi nói lên nỗi lòng của công ty đúng không nào? “ If only ” bao gồm nghĩa tương tự với “Wish” (Ước muốn). Vậy thì cấu tạo và cách sử dụng của Wish với if only trong giờ đồng hồ Anh như vậy nào? bao giờ thì ta có thể sử dụng được từ này để nói lên ước mong muốn của bản thân cũng như kể lại một niềm mong ước của người nào đó khác? Hôm nay, hãy cùng qmc-hn.com khám phá cấu trúc câu với wish cùng if only nhé!

Nội dung chính

I. Mệnh đề wish trong tiếng Anh

1. Cấu tạo Wishởhiện tại

Đặc trưng của câu mong muốn là cứ bắt đầu bằng mệnh đề Chủ ngữ + wish, theo sau là 1 mệnh đề tỏ bày điều ước. Hai mệnh đề này chẳng thể đảo vị trí cho nhau.Bạn sẽ xem: Viết lại câu cùng với wish

Công thức:

Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + V-ed

Phủ định: S + wish(es) + (that) + S + not + V-ed

Cấu trúc If only: If only + (that) + S + (not) + V-ed

Ví dụ:Tom wishes that he had a big house (he does not have a big house, and he wants to).

Bạn đang xem: Cách viết lại câu với wish

Tom cầu anh ấy tất cả một căn nhà to.wish that we didn’t need to work today (we vị need to lớn work today).Tôi mong rằng tôi không hề làm vấn đề hôm nay.If only that you lived close by (you don’t live close by).Giá như tôi sống ở gần đây.Lưu ý:

1. Trong những trường vừa lòng trang trọng, ta sử dụng were thay cho was dưới câu ước. Tuy vậy cách sử dụng was cũng được chấp nhận.

wish were a boy. Tôi mong tôi là một trong thằng con trai.She wishes she were a rich person. Cô ấy mong cô ấy là tín đồ giàu có.

Xem thêm: Danh Sách Các Bài Văn Thuyết Minh Về Ngày Tết Nguyên Đán Hay Nhất (11 Mẫu)

2. Chúng ta có thể dùng could dưới câu wish để thể hiện tài năng làm một việc gì đấy hoặc tài năng xảy ra điều gì đó.

Cấu trúc wish hoàn toàn có thể được dùng để thể hiện hy vọng ước, hay là tiếc về một việc không có thật tại quá khứ hoặc đưa định điều gì đấy trái ngược với vượt khứ. Cách sử dụng này kiểu như với cấu trúc câu điều kiện loại III.

Công thức:

Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + had + V3

Phủ định: S + wish(es) + (that) + S + had not + V3


*

*

*

*

*

If only I was as Pretty as a FlowerIf only Iwerea millionare, then everyonewouldn’tlook down at me.(Nếu tôi là triệu phú, thì đa số người sẽ không còn khinh hay tôi được)If only my motherwerehere, shewouldknow what lớn do.(Nếu bà mẹ tôi bao gồm tại đây, bà ấy vẫn biết nên làm cố gắng nào)

3. If only tại vượt khứ:

Cách dùng: Diễn tả một điều ước, một giả thiết không có thực tại quá khứ

Cấu trúc:

IF ONLY + S + had + V3/-ed + …

Ví dụ:

If only hehadn’task his girlfriend for money.(Giá nhưng mà anh ta ko hỏi vay bạn nữ mình tiền)If only I had come there earlier. (Giá nhưng tôi tới kia sớm hơn chút)

III. Bài xích tập về Wish với If only trong giờ Anh 

Bài tập 1: Cho dạng đúng của từ trong ngoặc

I wish he (be) here now.She wishes you (feel) better.I wish that you (be) here yesterday.I wish he (finish) he work tonight.We wish you (come) tomorrow.She wishes she (open) the door last night.I wish you (leave) earlier yesterday.We wish they (come) with them last weekend.Alex wish he (come) with us the next day.They wish we (give) them some clothes yesterday.

Bài tập 2: Chọn câu trả lời đúng

Jim wish he (have/ had/ has) a lot of interesting book.John wish he (would meet/ meet/ met) her tomorrow.I wish Linh (was/ were/ am) your sister.I wish they ( won/ would win/ had won) the match last SundayI wish they ( played/ play/ playing) soccer well.

Bài tập 3: Viết lại câu nghĩa không đổi

He doesn’t lượt thích playing soccer.

-> I wish __________________________________

I don’t have a personal computer.

-> I wish __________________________________

Today isn’t a holiday.

-> I wish __________________________________

I can’t sing this song.

-> I wish __________________________________

He was punished by his father.

-> I wish __________________________________

Bài 4: Choose the best answer:

1. If only my boyfriend_____ in time khổng lồ pick me up.A. Comes B. Come C. Came D. Has come

2. I was here for only a week. If only I _____ more time there but I had lớn move to Paris.A. Had B. Would have C. Had had D. Has

3. If only my parents_____ khổng lồ me.A. Listens B. Listen C. Have listened D. Listened

4. If only she (finish) _____ her homework last night.A. Will finish B. Finished C. Have finished D. Had finished

5. If only my dad _____smoke.A. Bởi B. Did C. Doesn’t D. Didn’t

6. My dog is making too much noise. If only it _____ quiet.A. Kept B. Would keep C. Had kept D. Keep

7. I miss my grandmother. If only she_____ here right now.A. Were B. Could be C. Had been D. Were

8. If only tomorrow _____ fine.A. Will be B. Were C. Would be D. Had been

9. If only my grandparents (visit) _____ me last week.A. Will visit B. Would visit C. Had visited D. Visit

10. I speak English badly. If only I _____ English well.A. Will visit B. Could visit C. Had visited D. Visited

Bài 5: Rewrite the second sentences in each pair using “If only”:

1. I don’t know the answer to your question.……………………………………….…………………………………………2. I am not good at Chinese.……………………………………….…………………………………………3. You didn’t tell me about that earlier.……………………………………….…………………………………………4. I didn’t finish my work last night.……………………………………….…………………………………………5. I don’t have enough money to lớn buy this villa.……………………………………….…………………………………………6. Today isn’t Sunday.……………………………………….…………………………………………7. I think my dad should stop smoking.……………………………………….…………………………………………8. I’ve lost my passport.……………………………………….…………………………………………9. I don’t live near the đô thị center.……………………………………….…………………………………………10. It’s a pity that you can’t understand how I feel about you.……………………………………….…………………………………………

IV. Đáp án Mệnh đề Wish cùng If only trong giờ Anh 

Bài tập 1: Cho dạng đúng của từ trong ngoặc

werefelthad beenwould finishwould comehadhad lefthad comewould comehad given

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng

hadwould meetwerehad wonplayed

Bài tập 3: Viết lại câu nghĩa không đổi

I wish he liked playing soccer.I wish I had a personal computer.I wish today were a holiday.I wish I could sing this song.I wish he hadn’t been punished by his father.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Thi Học Kì 1 Môn Lịch Sử Lớp 8 Năm 2021, Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Lịch Sử 8

Bài 4: Choose the best answer:

C. CameC. Had hadD. ListenedD. Had finishedD. Didn’tA. KeptA. WereC. Would beC. Had visitedD. Visited

Bài 5: Rewrite the second sentences in each pair using “If only”:

If only I knew the answer to your question.If only I were good at Chinese.If only you had told me about that earlier.If only I had finished my work last night.If only I had enough money to buy this villa.If only today were Sunday.If only my dad would stop smoking.If only I hadn’t lost my passport.If only I lived near the thành phố center.If only you could understand how I feel about you.

Trên đây là cục bộ nội dung nhưng qmc-hn.com hy vọng chi sẻ với những bạn. Mong muốn thông qua bài viết về Mệnh đề wish với if only này, các bạn sẽ sử dụng nhuần nhuyễn tiếng Anh hơn. Chúc chúng ta học tốt!