CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU SAO CHO NGHĨA KHÔNG ĐỔI

     

Với dạng bài dùng cấu trúc viết lại câu là dạng câu hỏi thường thấy trong các bài thi. Bạn chỉ việc nắm vững những công thức cấu trúc được liệt kê dưới đây của 4Life English Center (qmc-hn.com) là trọn vẹn tự tin để vắt chắc ăn điểm cao trong các bài thi chuẩn bị tới.

Bạn đang xem: Cấu trúc viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

*
Cấu trúc viết lại câu hay gặp

1. Những kết cấu viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh hay gặp

Cấu trúc viết lại câu 1:

Chuyển thay đổi câu trong tiếng Anh có những từ, cụm từ chỉ đối chiếu (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + … = Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued lớn study our lessons. = In spite of the noise, we continued to lớn study our lessons.

(Bất chấp ồn ào, cửa hàng chúng tôi vẫn liên tiếp học bài.)

Cấu trúc viết lại câu 2:

Viết lại câu giờ Anh sử dụng các từ, cụm từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + … = Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go khổng lồ work. = Because of the rain, we can’t go khổng lồ work.

(Vì trời mưa, shop chúng tôi không thể đi làm.)

Cấu trúc viết lại câu 3:

Cách viết lại câu sử dụng kết cấu so that với such that (quá … mang lại nổi mà) đi với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …= It + be + such + Noun + that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants lớn see it. = It is such a boring film that no one wants to see it. (Đó là một bộ phim truyền hình nhàm ngán đến mức không có ai muốn xem.)

Cấu trúc viết lại câu 4: 

Cấu trúc so that cùng such that (quá .. Mang lại mức) dùng sửa chữa thay thế với kết cấu too lớn (quá … đến mức không thể)

So + Adj. + that hoặc such + noun + that = too + Adj. (for somebody) + lớn V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it. = These shoes are too small for him to wear.

(Đôi giày này quá nhỏ để anh ấy hoàn toàn có thể mang.)

Cấu trúc viết lại câu 5:

Cấu trúc too khổng lồ (không thể) dùng thay thế sửa chữa với kết cấu enough

S + V + too + Adj. + lớn V = not + Adj. + enough + lớn V

Ví dụ: Yuri is too fat khổng lồ wear that dress. = Yuri is not thin enough lớn wear that dress.

(Yuri quá phệ để mặc chiếc váy đó.)

Cấu trúc viết lại câu 6:

Cách viết lại câu trong giờ Anh với kết cấu find something adj

To V + be + Adj./Noun = S + find + it + Adj./Noun + khổng lồ V

Ví dụ: khổng lồ live in the countryside alone could be hard for her. = She finds it hard to lớn live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm giác thật trở ngại khi sống một mình ở nông thôn.)

*
Những cấu trúc viết lại câu hay gặp

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu đk tương đương trong giờ đồng hồ Anh

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 1, mệnh đề 2

Ví dụ:

Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet. (Janet không mang theo áo tơi nên bị ướt.)

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 2, mệnh đề 1

Ví dụ:

I can’t go out because I don’t have money (Tôi thiết yếu đi ra ngoài vì tôi không có tiền)

Cấu trúc viết lại câu 9

Chuyển thay đổi câu có thì hiện nay tại kết thúc phủ định sang trọng thì quá khứ solo (cấu trúc the last time, kết cấu when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t seen him since I was a student.

(Tôi đã không gặp gỡ anh ấy kể từ thời điểm tôi còn là một trong sinh viên.)

I haven’t met Lucy since we left school.

(Tôi sẽ không gặp gỡ Lucy kể từ khi chúng tôi rời trường.)

Cấu trúc viết lại câu 10

Viết lại câu với thì hiện nay tại kết thúc sang thì thừa khứ đối kháng (dùng nhà ngữ giả ‘it’)

S + have/has + V3/-ed⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Minh và Hoai have been married for 3 years. (Minh với Hoài cưới nhau được 3 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển câu ngơi nghỉ thì thừa khứ solo sang thì hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn

S + V2/-ed + …⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five. = Jenny has been playing guitar since he was five. (Jenny đã chơi guitar từ khi lên 5 tuổi.)

Cấu trúc viết lại câu 13

Chuyển thay đổi dùng cấu trúc it was not until … that (mãi cho tới khi)

S + didn’t + V (bare) + …. Until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Hoa didn’t go trang chủ until he finishes all the tasks.

↔ It was not until Hoa finished all the tasks that he went home. (Mãi cho đến khi Hoa làm xong mọi công việc, anh new về nhà.)

Cấu trúc viết lại câu 14

Viết lại câu tiếng Anh với cấu tạo it takes time (dành/tốn thời hạn làm gì)

S + V + … + ⇔ It takes/took + someone + + to lớn V

Ví dụ: Benny walks khổng lồ school in 15 minutes = It takes Benny 15 minutes khổng lồ walk khổng lồ school. (Benny mất 15 phút quốc bộ đến trường.)

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng cấu trúc viết lại câu đối chiếu trong tiếng Anh:

Chuyển thay đổi câu đối chiếu hơn thành so sánh nhất với ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country. = In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam. (Theo tôi, không nơi nào khác bên trên trái đất hoàn toàn có thể đẹp rộng Việt Nam.)

Chuyển thay đổi câu đối chiếu bằng thành so sánh hơn và ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake. = His cake is bigger than my cake.

(Bánh của mình không to bởi bánh của cậu ta = Bánh của cậu ta to thêm bánh của tôi)

Cấu trúc viết lại câu 16

Cách viết lại câu tiếng Anh với cấu tạo This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film = I have never watched this film before. (Tôi chưa khi nào xem bộ phim này trước đây.)

Cấu trúc viết lại câu 17

Chuyển cấu trúc started/began quý phái thì lúc này hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began to learn English 4 years ago. = She has learned/ has been learning English for 4 years. (Cô ấy sẽ học / đã học tiếng Anh được 4 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 18

Shall we + VLet’s + VHow/What about + V-ingWhy don’t we + VS + suggest + that + S + present subjunctiveIn my opinion

Ví dụ:

“Why don’t we go out for a walk?” said the girl. = The girl suggested going out for a walk.

(“Tại sao bọn họ không ra phía bên ngoài đi dạo?” cô bé nói. = cô bé đề nghị ra phía bên ngoài đi dạo.)

Let’s have some rest! = What about having some rest?

(Hãy nghỉ ngơi một chút! = Còn về vấn đề nghỉ ngơi một chút?)

Cấu trúc viết lại câu 19

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time

S + should/ought to/had better + V …⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go lớn bed. = It‘s (high/about) time you went to bed.

(Đã cho tới lúc bé đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc viết lại câu 20

Dùng cấu tạo Supposed to lớn V

It’s one’s duty to bởi something⇔ S + be + supposed to vì chưng something

Ví dụ: It’s your duty khổng lồ protect me.

↔ You are supposed to protect me.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng cấu trúc would prefer với would rather

S + would prefer + sb + to V⇔ S + would rather + sb + V2/-ed

Ví dụ: I would prefer you not lớn stay up late. = I would rather you not stayed up late.

(Tôi muốn bạn không thức khuya. = Tôi thà rằng chúng ta không thức khuya)

Cấu trúc viết lại câu 22

Sử dụng cấu trúc prefer cùng would rather

S + prefer + doing st to doing st⇔ S + would rather + bởi st than vì chưng st

Ví dụ: I prefer staying at home to hanging out with him. = I would rather stay at home than hang out with him.

Xem thêm: App Làm Đẹp Khi Livestream Trên Android 2021 Bạn Nên Thử, Ứng Dụng Làm Đẹp Khi Livestream Trên Facebook

(Tôi thích ở trong nhà hơn để đi chơi với anh ấy. = Tôi thà trong nhà còn hơn đi chơi với anh ấy.)

Cấu trúc viết lại câu 23

Cấu trúc so that/ in order that (trong ngôi trường hợp công ty từ ở cả hai câu là khác nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V⇔ S + V + (for O) + to infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep. = My dad turned off the TV for us lớn sleep.

(Bố tôi sẽ tắt TV để công ty chúng tôi có thể ngủ. = bố tôi vẫn tắt TV để chúng tôi ngủ.)

Cấu trúc viết lại câu 24

To be + not worth + V-ing⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this. = There’s no point in getting upset about this. (Không đáng để bạn phải bực bội về điều này. = Không hữu dụng gì lúc bạn tức giận về điều này.)

2. Một số kết cấu viết lại câu trong tiếng Anh khác

Understand = tobe aware of

VD: vì chưng you understand the grammar structure? = Are you aware of the grammar structure?

(Bạn tất cả biết về cấu tạo ngữ pháp không?)

Succeed in doing sth = manage to vì sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel = We managed to dig the Panama cannel

(Chúng tôi đã làm chủ để đào kênh Panama)

At no time + dạng hòn đảo ngữ: không lúc nào, chẳng lúc nào

VD: I don’t think she loves me = At no time vì chưng I think she loves me

(Không lúc nào tôi cho rằng cô ấy yêu tôi)

3. Biện pháp viết lại câu trong giờ Anh

Để viết lại câu trong một thời hạn ngắn chúng ta cần sưu tập và làm càng nhiều mẫu câu càng tốt. Tiếp nối đọc đi hiểu lại nhằm thuộc lòng các kết cấu câu. Nên tuân theo 4 bước dưới đây để đạt được tác dụng tốt nhất:

Bước 1: Đọc kỹ câu cho trước và nỗ lực hiểu vừa đủ ý của câu đó. Chăm chú đến phần đông từ khóa, S cùng V. Phân tích cấu trúc được thực hiện ở câu gốc.Bước 2: chú ý những từ mang lại trước. Đưa ra phát minh viết lại câu áp dụng cách khác, cấu trúc khác nhưng vẫn duy trì được ý khái quát của câu mang lại trước.Bước 3: Viết câu mới. để ý đến: chủ ngữ và đụng từ mới, thì của câu mới, chăm chú sự biến đổi của các cụm từ tương ứng (như although- despite, adj-adv, if- unless…)Bước 4: Đọc lại và soát sổ lỗi

4. Một số mẹo lúc làm bài bác tập viết lại câu trong giờ Anh

*
Một số mẹo lúc làm bài xích tập viết lại câu trong tiếng Anh

Dùng cú pháp viết lại câu là giữa những bài tập giờ Anh thường xuyên thấy. Chúng ta có một vài mẹo lúc làm bài xích tập viết lại câu được không ít người học tập tiếng Anh áp dụng như:

Dùng một cấu trúc trong giờ đồng hồ Anh một mực nào đó tương đương về nghĩa với câu gốc.Chuyển tự thể thức dữ thế chủ động sang thể thức bị động.Chuyển từ bỏ thể thức trực tiếp sang thể thức con gián tiếp.Về thì: phải viết thuộc thì cùng với câu đã cho trong đề bài.Về ngữ pháp: câu viết lại bắt buộc tuân theo như đúng ngữ pháp của cấu trúc tiếng Anh được sử dụng. Một số cấu tạo cần lưu ý là: câu bị động, è cổ thuật, muốn ứih cùng so sánh.Về ngữ nghĩa: câu được viết lại sau khi kết thúc phải không biến hóa nghĩa đối với ban đầu.Ngoài ra còn phải để ý tới việc sử dụng những liên từ bỏ như before, after hay for, since…

5. Bài bác tập viết lại câu gồm đáp án

“Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

2. My mother used to lớn play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

3. “Would you lượt thích orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

4. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

5. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

6. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

7. I think the owner of the car is abroad.

=> The owner………………………………………

8. It is a four-hour drive from nam Dinh to Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

9. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

10. It’s a pity him didn’t tell me about this.

Xem thêm: Cách Đắp Mặt Nạ Mắt Bao Nhiêu Phút, Hướng Dẫn Bạn Gái Cách Đắp Mặt Nạ Mắt Hiệu Quả

=> I wish………………………………………. ……………

Đáp án:

She suggests going fishing.My mother doesn’t play volleyball anymore.He invited me for orange juice.I was given a dress on my birthday.If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.The owner of the car is thought to be abroad.It takes four hours khổng lồ drive from nam Dinh lớn Ha Noi.The rain was too heavy for you khổng lồ go swimming.I wish he had told me about it.

Trên đó là tổng hợp những cấu trúc viết lại câu của 4Life English Center (qmc-hn.com) hy vọng sẽ giúp bạn tất cả thêm được không ít kiến thức hay và bửa ích. Chúc các bạn đạt điểm cao trong những kỳ thi chuẩn bị tới!