CÔNG THỨC HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG

     
*
Công thức tính hiệu suất phản ứng" width="425">

- Theo đó,công thức tính hiệu suấtphản ứng được tính như sau:%hiệu suất = (lượng thực tế/ lượng lý thuyết) x 100. Hiệu suất phản ứng 90%, là phản ứng với lại năng suất 90%, 10% là năng lượng bị bỏ giá tiền và không phản ứng, ko thể thu lại hết.

Bạn đang xem: Công thức hiệu suất phản ứng

Hoặc cũng gồm thể tính theo khối lượng:

H = khối lượng thu được thực tế x 100% / khối lượng thu được tính theo phương trình

- Lưu ý là tính hiệu suất theo số mol chất thiếu (theo số mol nhỏ)

- Từ công thức cũng có thể tính được:

nC= mãng cầu pứ= (nA ban đầu. H)/100

mãng cầu ban đầu cần dùng: na ban đầu= (nC.100)/H

*
Công thức tính hiệu suất phản ứng(ảnh 2)" width="613">

Công thức tính khối lượng chất tham gia khi có hiệu suất

- bởi hiệu suất phản ứng nhỏ hơn 100%, phải lượng chất gia nhập thực tế đem vào phản ứng phải hơn nhiều để bù vào sự hao hụt. Sau thời điểm tính khối lượng chất gia nhập theo phương trình phản ứng, ta tất cả khối lượng chất tham gia khi tất cả hiệu suất như sau:

*
Công thức tính hiệu suất phản ứng(ảnh 3)" width="134">

Công thức tính khối lượng sản phẩm khi tất cả hiệu suất


- vị hiệu suất phản ứng hóa học nhỏ hơn 100% nên khối lượng sản phẩm thực tế thu được sau phản ứng phải nhỏ hơn nhiều sự hao hụt. Sau khi tính toán được khối lượng sản phẩm theo phương trình phản ứng, ta sẽ xác định được khối lượng sản phẩm khi có hiệu suất theo công thức sau:

*
Công thức tính hiệu suất phản ứng(ảnh 4)" width="134">

Bài tập minh họa

Ví dụ1:Nung 0,1 mol canxi cacbonat thu được 0,08 mol can xi oxit. Tính hiệu suất phản ứng hóa học xảy ra.

Giải:

CaCO3→ CaO + CO2

Theo phương trình phản ứng nCaCO3= nCaO= 0,08 mol.

Áp dụng công thức tính hiệu suất phản ứng hóa học theo số mol, ta có:

H = (0,08/0,1) x 100 = 80%

Ví dụ 2:Tính khối lượng Natri với thể tích khí Clocần sử dụng để điều chế 4,68 gam muối Natri Clorua. Cho hiệu suất phản ứng là 80%

Giải:

nNaCl= mNaCl/ MNaCl= 4,68/58,5 = 0,08 (mol)

Phương trình hóa học:2Na + Cl2→ 2NaCl (1)

Theo phương trình hóa học(1) cùng hiệu suất phản ứng là 80%, ta có:

nNa= 0,08 x 100/80 = 0,1 (mol) => Khối lượng Natri cần cần sử dụng là mNa= 0,1 x 23 = 2,3 (g)

nCl2= (0,08 x 100)/2 x 80 = 0,05 (mol) => Thể tích khí Clo cần sử dụng là VCl2= 0,05 x 22,4 = 1,12 (l)

Ví dụ 3:Cho 19,5 gam kẽm phản ứng với 7 lít khí clo, thu được 36,72 gam muối clorua ZnCl2. Tính hiệu suất của phản ứng.

Xem thêm: Cường Giáp Có Nên Uống Nước Dừa Không? Vì Sao Nên Uống Nước Dừa Mỗi Ngày

Giải

Ta có:nZn= 19,5/65 = 0,3 (mol)

nCl2= 7/22,4 = 0,3125 (mol)

nZnCl2= 0,27 (mol)

Phương trình phản ứng: Zn + Cl2→ ZnCl2

Theo phương trình trên ta thấy, nCl2> nZn=> Zn là chất thiếu, phải hiệu suất sẽ tính theo số mol chất thiếu.

=> nZnphản ứng= nZnCl2= 0,27 (mol)

Hiệu suất phản ứng:

H = (số mol Zn phản ứng x 100) /số mol Zn ban đầu = 0,27 x 100/0,3 = 90%

Ví dụ 4:Nung 4,9 g Kali clorat KClO3có xúc tác thu được 2,5 g Kali clorua KCl và khí oxi. Tính hiệu suất của phản ứng.

Giải:

- vị không biết phản ứng bao gồm xảy ra hết hay là không nên ta sẽ tính các thông số dựa theo sản phẩm thu được.

Xem thêm: Làm Bài Vè Giới Thiệu Thành Viên, Man Chao Hoi Bằng Vè Giao Lưu Về Giới Tính

nKCl= 2,5/74,5 = 0,034 mol

Phương trình phản ứng:

2KClO3→2KCl + 3O2

Từ phương trình, ta có nKClO3phản ứng = nKCl= 0,034 mol

=> Khối lượng Kali clorat thực tế phản ứng:mKClO3= 0,034.1225 = 4,165 (g)

Vậy hiệu suất phản ứng được xác định là:

H = 4,165/4,9 x 100% = 85%

Ví dụ 5:Tính khối lượng natri và thể tích khí clo (đktc) để điều chế 8,775 g muối natri clorua (NaCl), mang đến hiệu suất phản ứng là 75%.

Giải

nNaCl= 8,775/ 58,5 = 0,15 mol

2Na + Cl2→2NaCl

Theo phương trình phản ứng, ta tất cả nNa= nNaCl=> mNa lý thuyết= 0,15.23 = 3,45 (g)

nCl2= ½ nNaCl=> VCl2 lý thuyết= 0,075.22,4 = 1,68 (l)

vày hiệu suất phản ứng là 75% yêu cầu ta có:

Khối lượng natri thực tế: mNa thực tế= 3,45 x 100/ 75 = 4,6 (g)

Thể tích khí Clo thức tế: VCl2 thực tế= 1,68 x 100/75 = 2,24 (l)