Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn anh

     

Bạn đang chạm chán khó khăn trước kì bình chọn 1 máu lớp 6 môn tiếng Anh và bạn không biết làm thế nào để có được điểm số như muốn muốn? Hãy tham khảo Đề kiểm soát 1 máu môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 lần 1 học kì 1 bao gồm đáp án sau đây được tìm kiếm Đáp Án đăng cài đặt sẽ giúp các bạn nhận ra các dạng bài xích tập khác biệt và biện pháp giải của nó. Chúc các bạn làm thi tốt.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn anh


Đề khám nghiệm 45 phút môn giờ Anh 6

Đề chất vấn 1 huyết lần 1 môn giờ Anh 6 Đáp án đề kiểm soát 1 ngày tiết lớp 6 môn tiếng Anh Ma trận Đề kiểm tra 1 tiết môn giờ đồng hồ Anh 6 lần 1 học kì 1

Đề đánh giá 1 máu lần 1 môn giờ đồng hồ Anh 6

I. LANGUAGE FOCUS (2,5 ps)

1. Choose the word with a different way of pronunciation in the underlined part.

1. A. Judo

B. Homework

C. Compass

2. A. Pencils

B. Baskets

C. Rulers

3. A. Lunch

B. Subject

C. Music

2. Choose the best option khổng lồ complete each sentence. Circle A, B or C.

4. We are having breakfast in the __________.

A. Bathroom

B. Bedroom

C. Kitchen

5. The mèo likes sitting __________the sofa.

A. Near

B. On

C. In

6. How many rooms __________ there in your new house?

A. Are

B. Is

C. Be

7. Ngươi writes poetry and paints well. She is very ______.

A. Funny

B. Clever

C. Creative

8. I don’t think he is ______. He isn’t pleasant and kind khổng lồ anyone.

A. Kind

B. Friendly

C. Confident

9. You usually _____________ school uniform at school?

A. Wear

B. Are (you) wear

C. Vì (you usually) wear

10. This is my last day here. I _____________ back to domain authority Nang tomorrow.

A. Am flying

B. Flying

C. Fly II. WRITING (2,5 ps)

1. Rearrange the sentences. You can not change the words.

Example: 0. There/ library/ many/ the/ books/ are/ in/ .

-> There are many books in the library.

1. I/ Tuesdays/ on/ English/ study/

_________________________________________________________

2. What/ you/ are/ at/ looking/ ?

_________________________________________________________

3. Does/ drive/ your/ you/ mother/ to lớn school/ ?_________________________________________________________

4. The/ are/ now/ students/ playing/ .

_________________________________________________________

5. They/ are/ on/ playground/ playing/ the/ games/ ._________________________________________________________

III. READING (2,5 ps)

Read the passage. Circle the best answer A, B or C lớn each of the questions.

A DREAM HOUSE

A tree house is my most favorite house. It is on a tree, of course. But it is under the big branches of leaves. It’s made of wood. There is a big glass window on the roof. I can watch the birds inside the trees through that. There is a ladder from the ground lớn the floor of the house. I can run up and down it.

Xem thêm: Đạp Đinh Sét Có Sao Không - Dẫm Đạp Phải Đinh Bị Sưng Có Bị Uốn Ván Không

The house is small, so I put no table và chair there. I lượt thích to store my favorite toys in the house. It’s also a wonderful hideaway place. I can play hide và seek with my friends after school.

1.What is the passage about?

A. A house in the boy’s dream

B. The boy’s favorite house

C. Building a tree house

2. What is the material of the house?

A. Leaves

B. Wood

C. Glass

3. What does the word "it" in line 4 mean?

A. The ladder

B. The ground

C. The floor

4. What are there in the tree house?

A. Nothing

B. Table và chair

C. Toys

5. What does the boy like doing most with the tree house?

A. Watching birds from the house

B. Playing with his favorite toys

C. Hiding from his friends

IV. LISTENING (2,5 ps)

Listen lớn a girl describing her home. Match the rooms with the descriptions. There is one extra description. You will listen TWICE.

1. Living room

A. There is a boring bed.

1 _____

2. Sister"s room

B. There are chalk drawings.

2 _____

3. Parents" room

C. We never use it.

3 _____

4. Bathroom

D. There are elephants everywhere.

4 _____

5. Dining room

E. There is lively furniture.

5 _____

F. There’s a good food.

Đáp án đề đánh giá 1 máu lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh

I. Language focus.

1. Pronunciation

1- C. Compass 2- B. Baskets 3- C. Music

2. Vocabulary & grammar

4- C. Kitchen 5- B. On 6- A. Are

7- C. Creative 8- A. Kind

9- C. Vày you usually wear ...? 10- A. Am flying

II. Writing

1- I study English on Tuesday.

2- What are you looking at?

3- Does your mother drive you to lớn school?

4- The students are playing now.

5- They are playing games on the playground.

Xem thêm: Cùng Anh Bước Chung Con Đường, Lời Bài Hát Gác Lại Âu Lo Lyrics

III. Reading

1 – A. A house in the boy’s dream

2 – B. Wood

3 – A. The ladder

4 – C. Toy

5 – C. Hiding from his friends

IV. Listening

1 – E 2 – B 3 – A 4 – D 5 – C

Ma trận Đề soát sổ 1 máu môn giờ đồng hồ Anh 6 lần 1 học tập kì 1

Topic

Knowledge / Skill

Item/ Points

Remember (25%)

Understand (40%)

Apply (low) (20%)

Apply (high) (15%)

Total items

Total points

I. Pronunciation

No. Of Items

2

1

3

No. Of Points

0,5

0,25

0,75

II. Vocabulary - Grammar

No. Of Items

2

3

2

7

No. Of Points

0,5

0,75

0,5

1.75

III. Writing

No. Of Items

1

2

1

1

5

No. Of Points

0,5

1,0

0,5

0,5

2,5

IV. Reading

No. Of Items

1

2

1

1

5

No. Of Points

0,5

1,0

0,5

0,5

2,5

V, Listening

No. Of Items

1

2

1

1

5

No. Of Points

0,5

1,0

0,5

0,5

2,5

Total

No. Of Items

7

9

5

4

25

No. Of Points

2,5

4,0

2,0

1,5

10

Hiện tại kiếm tìm Đáp Án chưa update được file nghe mp3 của Đề kiểm soát 1 ngày tiết lần 1 lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh. Mời bạn đọc bài viết liên quan nhiều tư liệu ôn tập tiếng Anh 6 khác biệt như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học tập kì 2 lớp 6,.... được update liên tục trên kiếm tìm Đáp Án.