Download Đề Thi Ioe Lớp 5 Cấp Huyện

     
Đề thi IOE Giải tiếng Anh trên mạng internet Đề thi IOE tiếng Anh lớp 5 Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 Đề thi IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 5 Luyện thi IOE lớp 5 năm 2020


Bạn đang xem: Download đề thi ioe lớp 5 cấp huyện

*
doc

Đề thi IOE lớp 9 cấp cho Huyện (chính thức 2014 - 2015)


*
doc

Đề thi IOE lớp 9 cung cấp huyện (Chính thức 2015-2016)
Xem thêm: Địa Điểm Du Lịch Phía Bắc Đẹp Bắt Buộc Phải Đi, 20 Địa Điểm Du Lịch Miền Bắc Đẹp Bắt Buộc Phải Đi

*
doc

Đề thi IOE lớp 9 cung cấp huyện xác nhận năm học tập 2015-2016


Nội dung

LUYỆN THI IOE TIẾNG ANH 5 VÒNG 5NĂM 2019 - 2020 CÓ ĐÁP ÁNBài 1. Choose the correct answer.1. Vietnam has _____ of beautiful mountains.A. A lotsB. LotC. A lotD. An lot2. How many ______ are there? They are ten.A. PencilsB. BoxC. PencilD. Notebook3. I have two brothers ________ are Tung & Tuan.A. HeB. TheyC. HisD. She4. Choose the word which has the different pronounced in the underlined part.A. BusB. SugarC. HurryD. Supper5. How many _______ are there? There is on peach.A. CrayonsB. PeachC. PeachesD. Peachs6. Choose the word which has the different pronounced in the underlined part.A. We B. HeC. MeD. Pen7. What’s your father’s name?A. He’s name Phong.B. He name PhongC. His is PhongD. His name is Phong.8. Choose the word which has the different pronounced in the underlined part.A. BagB. BanksC. ParentsD. Place9. What’s the matter with him?A. He’s sick.B. She’s sick.C. I’m sick.D. She’s fine.10. What _____ is your car?A. ColorB. ThisC. ThatD. TheĐÁP ÁN:1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - C; 7 - D; 8 - D; 9 - A; 10 - ABài 2. Matching.1. Money2. Play the guitar3. Vegetables4. Study Math5. Go fishing6. Write a letter7. Zebra8. AirportA. Chơi bầy ghi taB. Ngựa vằnC. Sảnh bayD. Ăn chuốiE. Học tập toánF. TiềnG. Viết thưH. Quầy sách 9. Bookshop10. Eat a bananaĐáp án:I. Câu cáJ. Rau1 - F; 2 - A; 3 - J; 4 - E; 5 - I; 6 - G; 7 - B; 8 - C; 9 - H; 10 - DBài 3. Fill the blank.1. Mon_ey2. Br_ther3. We_ther4. Hamb_rger5. Ar_ive6. Pre_are7. D_ll8. Thi_d9. Che_k10. O_erĐáp án:1. Monkey2. Brother3. Weather4. Hamburger5. Arrive6. Prepare7. Doll8. Third9. Check10. Over


Xem thêm: Chất Tác Dụng Với H2 Tạo Thành Sobitol? Chất Tác Dụng Với H2 Tạo Thành Sobitol Là

Đồ án tốt nghiệp Cách dạy trẻ Đơn xin việc Bài tiểu luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền