Diện Tích Trong Tiếng Anh

     

Diện tích là đại lượng thể hiện phạm vi của hình hoặc hình hai chiều hoặc lamina phẳng, trong phương diện phẳng. Diện tích là một trong những khái niệm thân thuộc trong hệ thống đo lường quốc tế. Bọn họ đã phát hiện khái niệm này trong chương trình học cùng trong nhiều lĩnh vực liên quan cho xây dựng. Vậy diện tích giờ anh là gì?


*
*
*

Advertisement
Formula for area of ​​square

(Công thức tính diện tích hình vuông)

Công thức: S = a x a.

Bạn đang xem: Diện tích trong tiếng anh

To calculate the area of ​​a square, we multiply the length of a side by itself.

(Muốn tính diện tích hình vuông, ta đem độ dài một cạnh nhân với bao gồm nó)

Formula for area of ​​a rectangle

(Công thức tính diện tích s Hình chữ nhật)

Công thức: S = a x b.

To calculate the area of ​​a rectangle, we multiply the length by the width (same unit of measure).


Advertisement

(Muốn tính diện tích s hình chữ nhật, ta lấy chiều nhiều năm nhân với chiều rộng , thuộc một đơn vị đo)

Formula for area of ​​a parallelogram

(Công thức tính diện tích Hình bình hành)

Công thức: S = a x h

To calculate the area of ​​a parallelogram, multiply the base length by the height (same unit of measure).

Muốn tính diện tích s hình bình hành, ta đem độ dài đáy nhân cùng với chiều cao, thuộc một đơn vị chức năng đo)

Formula for area of ​​rhombus

(Công thức tính diện tích s Hình thoi)

Công thức: S = (M x N)/2

To calculate the area of ​​a rhombus, we take the hàng hóa of the lengths of the two diagonals divided by 2 (same unit of measure).


Advertisement

(Muốn tính diện tích hình thoi, ta rước tích độ dài hai đường chéo cánh chia đến 2, thuộc một đơn vị chức năng đo).

Formula for area of ​​a triangle

(Công thức tính diện tích s hình tam giác)

Công thức: S = (a x h)/2

To calculate the area of ​​a triangle, we multiply the base length times the height and divide by 2 (same unit of measure).

(Muốn tính diện tích s hình tam giác, ta đem độ nhiều năm đáy nhân với độ cao rồi chia cho 2 cùng một đơn vị đo).

Formula to lớn calculate the area of ​​a trapezoid

(Công thức tính diện tích hình thang)

Công thức: S = (a + b)x h/2

To calculate the area of ​​a trapezoid, we take the sum of the lengths of the two bases multiplied by the height & then divide it by 2 (same unit of measure).

Xem thêm: Chất Tẩy Keo Xốp Dán Tường, Tẩy Băng Dính, Vệ Sinh Đồ Nội Th

(Muốn tính diện tích hình thang, ta rước tổng độ lâu năm hai lòng nhân với chiều cao rồi đem phân chia cho 2, thuộc một đơn vị đo).

Formula for calculating the area of ​​a circle

(Công thức tính diện tích hình tròn)

Công thức: r x r x 3,14

To calculate the area of ​​a circle, multiply the radius by the radius & then multiply it by 3.14.

(Muốn tính diện tích hình tròn, ta lấy phân phối kinh nhân với nửa đường kính rồi nhân với số 3,14.)

Calculate the area around the cube

(Tính diện tích s xung xung quanh hình lập phương)

Công thức: Sxq = Sm x 4

To calculate the surrounding area, we multiply the area of ​​1 face of the cube by 4.

(Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích s 1 khía cạnh của hình lập phương nhân với

Calculate the total area of ​​a cube

(Tính diện tích toàn phần hình lập phương)

Công thức: Stp = Sm x 6

To calculate the surrounding area, we multiply the area of ​​1 face of the cube by 6 .

(Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích 1 mặt của hình lập phương nhân cùng với 6)

Calculate the area around the rectangle

(Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật)

Công thức: Sxq = p x c

To calculate the surrounding area of ​​a rectangular box, we multiply the perimeter of the base by the height (same unit of measure).

(Muốn tính diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, ta mang chu vi mặt dưới nhân cùng với chiều cao, thuộc một đơn vị chức năng đo).

Calculate the total area of ​​the rectangular box

(Tính diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhật)

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

To calculate the total area of ​​a rectangular box, we take the surrounding area of ​​the rectangular box plus 2 times the area of ​​the base (same unit of measure).

(Muốn tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật cộng với 2 lần diện tích s đáy ,cùng một đơn vị chức năng đo).

Xem thêm: Tả Cây Mai Ngắn Gọn - Tả Cây Hoa Mai Ngày Tết Hay Chọn Lọc

Như vậy các bạn đã biết diện tích giờ đồng hồ anh là gì chưa? và các ví dụ cách sử dụng từ ngày trong giờ đồng hồ anh nhé. Cảm ơn chúng ta ghé thăm blog bọn chúng tôi.