Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông

     
*

Chỉ tìm trong tiêu đềĐược gửi vì thành viên:

Dãn phương pháp tên bằng dấu phẩy.

Mới rộng ngày: tìm kiếm this thread only search this forums only Hiển thị tác dụng dạng nhà đề