GIẢI SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 7 UNIT 2

     
Giải sách bài bác tập giờ Anh lớp 7 Unit 2: Personal information hướng dẫn vấn đáp câu hỏi, bài xích tập vào SBT chi tiết, chính xác. Hỗ trợ học sinh ôn tập với củng nuốm kiến thức.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập tiếng anh lớp 7 unit 2


Hướng dẫn giải giờ Anh 7 sách bài tập Unit 2: Personal information được nhóm ngũ chuyên viên biên soạn vừa đủ và ngắn gọn, bám đít nội dung yêu mong trong sách bài bác tập.

Giải SBT giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 2: Personal information

A. Telephone numbers (Bài 1-8 trang 11-14 SBT giờ Anh 7)

1. (trang 11 SBT giờ đồng hồ Anh 7): Complete the sentences. Use the words in the box.


2. (trang 11 SBT giờ đồng hồ Anh 7): Put (✓) in the box for a correct sentence, put (x) for an incorrect one.

3. (trang 12 SBT tiếng Anh 7): Complete the sentences. Use will (‘ll) + one of the verbs in the box.


4. (trang 12 SBT giờ Anh 7): Where will you be/what will you bởi at the time? Write true sentences about yourself.

a. Next Monday morning I’ll be at the class meeting.

b. Tomorrow evening I’ll go khổng lồ my grandparents’ house.

c. At 7.30 this evening I’ll go out with my friends.

d. Next summer I’ll go to lớn the countryside.

5. (trang 12 SBT giờ đồng hồ Anh 7): Read about Jill Green, then complete the questions.


We say

We write

0989203468

Oh nine eight nine two oh three four six eight

3 721 6839

Three seven two one six eight three nine

(b) 8312885

Eight three one two eight eight five

(c) oh nine eight seven three four seven five double two

36915596

(d) three six nine one double five nine six

(e) 4371342

Four three seven one three four two

5742981 (f)

five seven four two nine eight one

(g) 39212482

Three nine two one two four eight two

01694051970 (h)

Oh one six nine four oh five one nine seven oh


7. (trang 13 SBT tiếng Anh 7): Match the answer with the questions. The first one is done for you.


1. F

2. E

3. H

4. C

5. G

6. B

7. D

8. A


8. (trang 13-14 SBT giờ đồng hồ Anh 7): Rearrange the sentences lớn make a dialogue.

a. 4 - 6 - 3 - 7 - 1 - 8 - 2 - 5

b. 5 - 1 - 7 - 2 - 4 - 6 - 3

B. My birthday (Bài 1-10 trang 15-19 SBT tiếng Anh 7)

1. (trang 15 SBT tiếng Anh 7): Complete the table. The first one is done for you.


We write

We say

May 25

the twenty-fifth of May/ May the twenty-fifth

April 1

the first of April / April the first

June 6

the sixth of June

July 18

the eighteenth of July

August 10

the tenth of August

September 2

the second of September

October 20

the twentieth of October

November 23

the twenty–third of November

February 28

the twenty-eighth of February

January 31

the thirty–first of January


2. (trang 15 SBT giờ Anh 7): Complete the phrases. Use from…. To, in, at or on.


a. At – on

b. On

c. On

d. From ... To

e. On

f. From ... To

g. At – on

h. In

i. In

j. On


3. (trang 16 SBT tiếng Anh 7): Read the table. Then answer the questions.

a. It’s 878 903

b. He lives at 101 Nguyen Du Street

c. It’s on February 23, 1986

d. He’s 27 years old.

e. It’s 18 Nguyen Hoang Street.

f. He will be 28 on his next birthday.

4. (trang 16-17 SBT tiếng Anh 7): Write the answers lớn the questions about yourself.

a. My name is Minh.

b. 32 Giai Phong Street.

Xem thêm: Một Độ C Bằng Bao Nhiêu Độ F, Độ C Là Gì? 1 Độ C Bằng Bao Nhiêu Độ F?

d. I live with my parents.

e. It's 200 meters from my house to lớn school.

f. I walk lớn school.

g. May 18, 2000.

h. I'll be 15 on my next birthday.

5. (trang 17 SBT tiếng Anh 7): You will have a party for your birthday and you want lớn invite some of your friends khổng lồ the party. Complete the invitation card.

Dear Nam,

I am having a birthday tiệc nhỏ on May 15.

The các buổi tiệc nhỏ will be at my house at 18 Ton That Tung Street.

From 7 pm to lớn 9 pm.

I hope you will come & join the fun.

Love,

Tel: 01282502090

6. (trang 17 SBT giờ đồng hồ Anh 7): Fill in the blank with one suitable preposition. The first one is done for you.


a. From

b. From

c. In – in – of

d. On – to

e. At – from - to

f. To/with

g. On - with

h. In – on


7. (trang 18 SBT giờ Anh 7): Read the passage. Then answer the questions.

a. Linh is a pupil.

b. No, she isn’t.

c. She is in grade 7.

d. It’s about 500 meters from her house to school.

e. She walks khổng lồ school.

f. At the moment, she is busy because she is preparing for the next birthday buổi tiệc nhỏ next Tuesday.

g. Her date of birth is December 15th

h. She will be 13 on her next birthday.

8. (trang 18 SBT tiếng Anh 7): Rearrange the words khổng lồ make a sentence. The first one is done for you.

a. At the moment, I have to study hard.

b. Tonight I will stay in my bedroom & read some books.

c. I don’t have khổng lồ work on Saturday & Sunday but not today.

d. Tomorrow morning I’ll go shopping in the city center with my cousins.

e. My sister & I will visit our grandparents in Vung Tau on June 2nd.

9. (trang 18-19 SBT giờ Anh 7): Each sentence has one mistake. Underline the mistake và correct it.


a. In → on

b. The → the

c. Having → to lớn have

d. Let → let’s

e. Childs → children

f. Walk → walks


10. (trang 19 SBT giờ Anh 7): Crosswords: Month of the year.

Xem thêm: Nhờ Bộ Đội Đi Mua Băng Vệ Sinh ? Bộ Đội Đi Chợ Hộ F0 Ở Tp


Across

Down

4. July

1. June

5. October

3. December

6. November

 

7. February


►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để mua về Giải giờ đồng hồ Anh lớp 7 SBT Unit 2: Personal information đầy đủ, chi tiết nhất file PDF trọn vẹn miễn phí.