Nung nóng hỗn hợp gồm al2o3, al và al(oh)3 trong không khí cho đến khi phản ứng hoàn toàn

     
*

Nung nóg 15.6g nhôm hidroxit Al(OH)3 một thời hạn thu được 5.1g Al2O3 và 2.8g H2O

A) lập PTHH của phản ứg

B) viết côg thức về trọng lượng của bội phản ứg

C) tính tỉ lệ tỷ lệ về khối lượg của Al( OH)3 đã biết thành phân hủy


*

b/ Áp dụng định chế độ bảo toàn khối lượng

=> mAl(OH)3 = mAl2O3 + mH2O

c/ Theo phần b

=> mAl(OH)3 (bị phân hủy) = mAl2O3 + mH2O

= 2,8 + 5,1 = 7,9 gam

=> %mAl(OH)3(bị phân hủy) = (frac7,915,6.100\%=50,64\%)


*

13: Nung nóng 100g sắt (III) hidroxit sau một thời gian thu đuoc 40g săt (III) ôxit và13,5g nước.Lập phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng?5) Viết cách làm về khối lượng của các chất trong phản ứng?9 Hoi bao gồm bao nhiêu phần trăm cân nặng Fe(OH); đã bị phân hủy?


(13,\PTHH:2Feleft(OH ight)_3 ightarrow^t^oFe_2O_3+3H_2O\ extBảo toàn KL: m_Feleft(OH ight)_3=m_Fe_2O_3+m_H_2\Rightarrow m_Feleft(OH ight)_3left( extp/ứ ight)=13,5+40=53,5left(g ight)\Rightarrow\%_Feleft(OH ight)_3left( extphân hủy ight)=dfrac53,5100cdot100\%=53,5\%)


. Nung hoàn toàn 7,8g nhôm hidroxit Al(OH)3 thu đc 0,05 mol nhôm oxit Al2O3 cùng hơi nước

a) lập PTHH của bội phản ứng xảy ra

b) Tính thành phần tỷ lệ về khối lượng các nhân tố trong Al2O3

c) Tính khối lượng và thể tích khá nc thu đc ở đktc theo ĐLBTKL


a. 2Al(OH)3 ---> Al2O3 + 3H2O

b. CTHH : Al2O3

- MAl2O3 = 54+48 = 102 (g)

Trong 1 mol phân tử Al2O3 tất cả 2 mol Al với 3 mol O

+ mAl = 2.27= 54

+ mO = 3.16= 48

- %mAl= (dfrac54102).100 = 52,94 %

- %mO = 100 - 52,94 %

c. ĐLBTKL : mAl(OH)3 = mAl2O3 + mH2O

=> mH2O = 132 - 102 = 30 (kg)

-Ta gồm : nH2O = (dfracm_H2OM)= (dfrac3018)= 1,7 (mol )

Ta lại sở hữu : VH2O = nH2O . 22,4 = 1,7 . 22,4 = 38.8 ( L )

. Tính lại hiệu quả thử đúng không ạ do mình ko dùng máy tính xách tay á


Hơi lệch một chút, chiếc này liên quan đến hóa ạ :( mình sắp đến ktra 1 huyết rồi ý muốn mn thông cảmQuặng boxit là tất cả thành phần đa phần Al2O3. Để điều chế nhôm tín đồ ta ngay thức thì phân 150g quặng boxit thu được 54g Nhôm Al cùng 48gam khí Oxi (O2) làm phản ứng xẩy ra theo sơ thứ sau: Al2O3 -> Al +O2a) Viết cách làm về cân nặng của bội nghịch ứng và phụ thuộc vào sơ đồ gia dụng trên viết PTHHb)Tính khối lượng Al2O3 đang phản ứngc) Tính tỉ lệ% của cân nặng Al2O3 cất trong quặng boxit đó ??

Hơi lệch một chút, dòng này liên quan đến hóa ạ :( mình sắp đến ktra 1 huyết rồi hy vọng mn thông cảm

Quặng boxit là gồm thành phần đa phần Al2O3. Để pha chế nhôm fan ta ngay thức thì phân 150g quặng boxit thu được 54g Nhôm Al với 48gam khí Oxi (O2) phản ứng xẩy ra theo sơ đồ gia dụng sau: Al2O3 -> Al +O2

a) Viết phương pháp về cân nặng của phản nghịch ứng và phụ thuộc vào sơ đồ gia dụng trên viết PTHH

b)Tính cân nặng Al2O3 đã phản ứng

c) Tính tỉ lệ% của cân nặng Al2O3 cất trong quặng boxit đó ??


Khi nung lạnh 270g Fe(OH)3 một thời gian thu được 160g Fe2O3 và 50g H2

a, Lập PTHH

b,Tính yếu tắc phần trăm khối lượng Fe(OH) đã bị phân hủy


(PTHH:2Feleft(OH ight)_3underrightarrowt^oFe_2O_3+3H_2O)

Áp dụng ĐLBTKL, ta có:

(m_Feleft(OH ight)_3=m_Fe_2O_3+m_H_2O=160+50=210left(g ight))

Thành phần phần trăm khối lượng (Feleft(OH ight)_3) đã phân hủy là:

(dfrac210270=77,77\%)

 


đốt cháy trọn vẹn 1 lượng nhôm ( Al ) vào 4,8 g oxi chiếm được 10,2 g nhôm oxit ( Al2O3 )

1) Lập phương trình chất hóa học của phản bội ứng

2) Viết phương pháp về cân nặng của phản nghịch ứng vẫn xảy ra

3) Tính cân nặng nhôm đã phản ứng 

 


1) 4Al + 3O2 --to--> 2Al2O3

2) Theo ĐLBTKL: mAl + mO2 = mAl2O3 (1)

3) (1) => mAl = 10,2 - 4,8 = 5,4(g)


+Alx(SO4)y ++H2Oa.+xác+định+x,y+và hoàn+thành+PTHHb.+cho+biết+tỉ+lệ+số+phân+tử+của+2+cặp+chất+khác+nhau+trong+phản+ứngc.+tính+tỉ+số+phần+trăm+của+nguyên+tố+Al+trong+hợp...">
Cho sơ vật dụng : Al(OH)3 + H2SO4 ---> Alx(SO4)y + H2Oa. Xác định x,y và hoàn thành PTHHb. Cho thấy tỉ lệ số phân tử của 2 cặp chất khác nhau trong phản bội ứngc. Tính tỉ số phần trăm của nguyên tố Al vào hợp bị tiêu diệt trênd. Tính lượng muối bột nhôm tạo nên thành nếu gồm 78g Al(OH)3 tác dụng với 147g H2SO4 sinh ra 54g H2O 

Cho sơ thiết bị : Al(OH)3 + H2SO4 ---> Alx(SO4)y + H2O

a. Khẳng định x,y và hoàn thành PTHH

b. Cho biết tỉ lệ số phân tử của 2 cặp chất khác nhau trong phản bội ứng

c. Tính tỉ số phần trăm của thành phần Al trong hợp bị tiêu diệt trên

d. Tính lượng muối bột nhôm chế tác thành nếu bao gồm 78g Al(OH)3 tác dụng với 147g H2SO4 sinh ra 54g H2O

 


Hơi lệch một chút, cái này tương quan đến hóa ạ :( mình sắp tới ktra 1 huyết rồi mong muốn mn thông cảmQuặng boxit là bao gồm thành phần đa phần Al2O3. Để pha trộn nhôm tín đồ ta ngay tắp lự phân 150g quặng boxit chiếm được 54g Nhôm Al với 48gam khí Oxi (O2) bội nghịch ứng xẩy ra theo sơ đồ vật sau: Al2O3 -> Al +O2a) Viết phương pháp về khối lượng của phản nghịch ứng và dựa vào sơ thiết bị trên viết PTHHb)Tính cân nặng Al2O3 đã bội phản ứng c) Tính tỉ lệ% của khối lượng Al2O3 chứa vào quặng boxit đó ??

Hơi lệch một chút, cái này liên quan đến hóa ạ :( mình chuẩn bị ktra 1 huyết rồi muốn mn thông cảm

Quặng boxit là có thành phần hầu hết Al2O3. Để pha chế nhôm fan ta tức thì phân 150g quặng boxit chiếm được 54g Nhôm Al và 48gam khí Oxi (O2) bội phản ứng xẩy ra theo sơ đồ gia dụng sau: Al2O3 -> Al +O2

a) Viết bí quyết về trọng lượng của phản bội ứng và phụ thuộc sơ thiết bị trên viết PTHH

b)Tính trọng lượng Al2O3 đã làm phản ứng 

c) Tính tỉ lệ% của trọng lượng Al2O3 chứa trong quặng boxit đó ??


Nung rét 400g Sắt(III) hiđroxit Fe(OH)3 một thời hạn thu được 160g Sắt(III)oxit Fe2O3 và 54g nước.

Bạn đang xem: Nung nóng hỗn hợp gồm al2o3, al và al(oh)3 trong không khí cho đến khi phản ứng hoàn toàn

a. Lập phương trình hóa học.

b. Viết biểu thức về cân nặng của bội phản ứng.

Xem thêm: Khúc Hát Chim Sơn Ca - Soạn Âm Nhạc Lớp 7 Tiết 11: Học Hát Bài

c. Tất cả bao nhiêu %  Fe(OH)3 bị nhiệt phân hủy.

Xem thêm: Top 10 Bài Kể Về Người Bạn Thân Của Em Hay Và Ý Nghĩa, Tả Một Người Bạn Thân Của Em (16 Mẫu)

giúp em vội vàng với ạ


(a,2Fe(OH)_3xrightarrowt^oFe_2O_3+3H_2O\b,m_Fe(OH)_3=m_Fe_2O_3+m_H_2O\c,m_Fe(OH)_3(p/ứ)=160+54=214(g)\Rightarrow \%_Fe(OH)_3(phân hủy)=dfrac214400.100\%=53,5\%)


quặng boxit có thành phần đa số là Al2O3 nhằm điều chế Al ta điện phân 150g quặng boxit thu được 54g Al và 48g O2 phản bội ứng xẩy ra theo sơ đồ dùng Al2O3----->Al+O2

a, viết bí quyết tính khối lượng của bội phản ứng

b, tính trọng lượng Al2O3 đang phản ứng

c, tính phần trăm trọng lượng của Al2O3 trong quặng boxit.


a) Theo định chế độ bào toàn khối lượng , ta tất cả :

mAl2O3 = mAl + mO2

b) Ta tất cả :

mAl2O3 = 54 + 48 = 102 (g)

c) %mAl2O3 = (frac102.100150\%=68\%)


a)

- PTHH: (Al_2O_3 ightarrow Al+O_2)

- cách làm về khối lượng: (m_Al_2O_3=m_Al+m_O_2)

b)

(m_Al_2O_3=m_Al+m_O_2)

hay (m_Al_2O_3=54+48)

(Rightarrow m_Al_2O_3=102left(g ight))

c)

Phần trăm: (m_Al_2O_3) = (m_Al_2O_3) / m quặng boxit

(frac150102.100\%=1,5\%)

câu c mk cũng hk chắc nha bạn!!!!!!!!!