You’re Temporarily Blocked

     

In American English, we say, "on the weekend" or "on weekends". There is no time where we would say "on weekend". It is my understanding that "at the weekend" is British English. Also, in some parts of Britain, they would say "at weekend". I"m sure some of the British speakers here can help more with that, but I don"t think it"s recommended to say it that way.

Bạn đang xem: You’re temporarily blocked


"on weekends" or "at weekends" Which one is correct & why?Hi, friends.I would to ask one grammer concern. Which one is correct to use. "on weekends" or "at weekends"? và why?


In on at là cha giới từ thịnh hành nhất trong tiếng Anh. Mặc dù nhiên, bộ ba giới từ đó lại gây khá nhiều nhầm lẫn cho họ khi sử dụng. Thâu tóm được sự việc đó, đội ngũ giáo viên của Wow English vẫn tổng đúng theo lại toàn thể kiến thức về ba giới từ bỏ in on at trong giờ đồng hồ Anh. Cùng mày mò nhé!


*

bí quyết dùng giới trường đoản cú in on at để chỉ thời gian

Đối cùng với giới tự IN chỉ thời gian

Chúng ta cần sử dụng giới từIN để duy nhất khoảng thời gian chung bình thường hoặc một khoảng thời hạn dài (năm, các mùa, những tháng, các buổi vào ngày,… ). Nóthường được thực hiện cùng những từ chỉ thời hạn như:

+ In Winter; In Summer

+ In September; In January

+ In the afternoon; In the evening

+ In 2019

+ In the 80’s

+ In two days; In one week

Đối cùng với giới từ bỏ ON chỉ thời gian

Chúng ta cần sử dụng giới từON để chỉ một khoảng thời gian cụ thể hơn như những ngày trong tuần, ngày tháng ví dụ hay một dịp nghỉ lễ hội nào đó. Nóthường được thực hiện cùng những từ chỉ thời gian như:

+ On Monday; On Thursday

+ On July 16th, 2020

+ On Wednesday afternoon

+ On Thanksgiving Day; On Teachers’ Day (vào đúng 1 ngày)

Đối với giới tự AT chỉ thời gian

Chúng ta sử dụng giới từAT để chỉ một thời gian cụ thể, một giờ thiết yếu xác, một thời điểm trong thời gian ngày hoặc một dịp đặc biệt có thể kéo dài vài ngày. Nóthường được sử dụng cùng những từ chỉ thời gian như:

+ At 6 o’clock; At 8 p.m

+ At night; At noon

+ At Easter

+ At the age of 50

+ At that time; At the present

Chú ý một trong những trường hợp dễ nhầm

Ngày

Buổi vào ngàyDịp đặc biệt

Ngoại lệ

ON

IN: các buổi lớn trong ngày như morning, afternoon, evening.

Bạn đang xem: Đâu là sự biệt lập giữa "at the weekend" cùng "on weekends"

AT: các buổi bé dại trong ngày, hay nằm ở thời hạn giao thân 2 buổi lớn trong ngày như night, noon.

ON: chỉ một ngày lễ cụ thể như On Chrismas Day (ngày giáng sinh)

AT: chỉ một lúc lễ rất có thể kéo dài các ngày như At Chrismas (chỉ cả đợt nghỉ lễ giáng sinh)

Đối với tự WEEKEND, ta rất có thể dùng cả 3 giới từ. Tuy nhiên, khi sử dụng với at, ta không tồn tại mạo từthe.

In the weekendOn the weekendAt weekend

phương pháp dùng giới trường đoản cú in on at để chỉ địa điểm

Đối với giới từ bỏ IN chỉ địa điểm

Cũng giống hệt như để chỉ thời gian, họ dùng IN nhằm chỉ một khu vực địa lý to lớn (thế giới, khu đất nước, thành phố,… )

IN còn được dùng để làm chỉ địa chỉ Ở TRONG đồ vật gi đó.

IN thường được sử dụng trong số trường vừa lòng như:

+ In Vietnam, In Australia

+ In da Nang, In Bangkok

+ In the world

+ In Asia

+ In the box

Đối cùng với giới trường đoản cú ON chỉ địa điểm

Chúng ta sử dụng giới từ ON để chỉ các địa điểm rõ ràng hơn như tên đường,…

ON cũng được dùng làm chỉ địa chỉ Ở BÊN TRÊN, Ở TRÊN BỀ MẶT một đồ vật gì đó.

ON thường được sử dụng trong các trường thích hợp như:

+ On quang quẻ Trung street; On Hai cha Trung street

+ On the table

+ On the earth (trên mặt phẳng trái đất; không giống với In the world: chỉ núm giới)

+ On a train; On a taxi

Đối với giới từ AT chỉ địa điểm

Chúng ta sử dụng giới tự AT để chỉ các vị trí chính xác, có địa chỉ cửa hàng cụ thể hay mọi địa điểm nhỏ tuổi như nhà, ngôi trường học, một góc như thế nào đó,…

AT cũng được thực hiện để chỉ địa chỉ ở tận cùng, ở dưới cùng.

AT thường được sử dụng trong số trường vừa lòng như:


+ At 45 Tran Phu Street

+ At home; At hospital

+ At the end of something

+ At the corner

Chú ý một số trong những trường hợp dễ nhầm
Địa chỉĐịa điểm

ON: được dùng khi chỉ có tên đường

AT: được cần sử dụng khi có không thiếu cả số nhà cố thể

Khi nói tới cùng một địa điểm, IN– ON– AT chỉ vị trí khác nhau của sự vật.

Ví dụ:

at sea (ở biển)on the sea (trên mặt phẳng biển)in the sea (trong lòng biển

bài xích tập áp dụng giới từ in on at

Bài tập

Bài 1: Điền đúng giới từ vào khu vực trống

1. His birthday is …………. June.

2. Lisa has a class …………….. Noon.

3. Can we meet …………… the next Saturday?

4. My mother always go to lớn the market …………… the morning.

5. My family live …………. 89 Orange Street.

6. I was born ……….. 1989.

7. Our aunt works ……………… Russia.

8. My grandfather does exercise …………………. 6 a.m.

9. We are walking ……………… the beach.

10. Hindra tries to avoid going out ………….. Night.

11. Did his father work …………….. Hanoi last year?

12. We always go to domain authority Lat ………………….. Vacation.

13. He is watching TV …………………. The moment.

14. Layla is going khổng lồ have a buổi tiệc ngọt …………… Saturday evening.

15. He’ll meet me …………… the corner of the street …………… 9 o’clock.

16. We was …………… the theater watching a play when you called last night.

17. Larry is …………….. A plane lớn Ho chi Minh city.

18. My mom is cooking dinner ……………. The kitchen.

19. Bob is waiting for you …………. The bus stop.

20. She’ll come here ……………… three weeks.

Bài2: lựa chọn giới trường đoản cú đúng để kết thúc các câu sau

1. The lady IN/ON the red dress is beautiful.

Xem thêm: Truyện Ngắn Về Tình Bạn Tuổi Học Trò Hay Và Mới Nhất, Truyện Ngắn Tình Yêu Tuổi Học Trò Hay Và Mới Nhất

2. He always gets up IN/AT 6 o’clock IN/AT the morning.

3. Would you lượt thích to join us for lunch AT/ON Friday?

4. My brother and I often go khổng lồ the swimming pool AT/ON weekend.

5. My best friend lives AT/ON Tran bầu Tong street.

6. Everest Mount is the highest mount ON/IN the world.

7. My kid is sitting ON/IN the red chair.

8. Mr.Steward always walks around his house IN/AT the evening after dinner.

9. Hurry up! The train will leave AT/IN some minutes.

10. What time do you sleep IN/AT night?

Đáp án đưa ra tiết

Bài1

1. In

2. At

3. On

4. In

5. At

6. In

7. In

8. At

9. On

10. At

11. In

12. On

13. At

14. In

15. At/at

16. At

17. On

18. In

19. At

20. In

Bài2

1. In

2. At/in

3. On

4. At

5. On

6. In

7. On

8. In

9. In

10. At


Saturday + Sunday = the weekend

Weekend is written as ONE word.

You vày NOT write it as two words (week over – incorrect)or with a dash/hyphen (week-end – incorrect)

AT or ON the weekend?

Complete this sentence…

I play football ___ the weekend.

Do we say AT the weekend orON the weekend?

What is the difference?

AT the weekend is used in British English

ON the weekend is used in American English

I play footballAT the weekend. – British EnglishI play football ON the weekend. – AmericanEnglish

Both prepositions can be used in this sentence. It depends on where you are speaking or using English.

We used khổng lồ always go khổng lồ the beach AT the weekend. – British EnglishWe used to always go to lớn the beach ON the weekend. – AmericanEnglish

Note: We bởi vì NOT say in the weekend.

More example sentences: (Think about when the sentence would be used… in British or American English)

I think I’ll visit my parents at the weekend.What bởi you usually bởi onthe weekend?Iread an entirebook on the weekend.I’m going to lớn set aside an hour atthe weekend lớn clean the bathroom.

On Fridays afterwork or school, you may hear people say “Finally, it’s the weekend!” even though it is not Saturday yet.

Last weekend – Next weekend

We vì chưng not use prepositions before LAST or NEXT.

Wewent to lớn the beach last weekend.I think I’ll go khổng lồ the beach next weekend.

Here we are specifying that it was the weekend that just went by or the weekend that is coming up.

Both last and next can be replaced by at the/on the & retain the same meaning.

We also vì not use prepositions before each, every, this, that + weekend.

Every weekend

We don’t say all the weekends, we say every weekend.

I’m very active. I play football every weekend.When I was lived in Australia, I went to lớn the beach every weekend.

Remember, after EVERY we have a singular noun (= every + singular noun) so we don’t say every weekends (incorrect)

Over the weekend / During the weekend

Sometimes you will hear people say over the weekend orduring the weekend

In general:over the weekend = during the weekend = at/on the weekend

It can refer lớn the entire duration of theweekend

My mother is coming to stay with us over the weekend. (= both days)

Or it can refer khổng lồ something that happens at a single point but at some time within the duration of the weekend. It is not necessarily on both days.

She said she would gọi me over the weekend.I’ll fix itover the weekend. = At some point during the course of the weekend.

A long weekend

A long weekend is a weekend that has at least three days due lớn a public holiday falling on either the Friday or Monday.

Friday is a public holiday so the Friday, Saturday & Sunday isa long weekend.

Weekend or Weekends?

Weekend is mostlyused in singular form. However it can be used in its plural khung (weekends) when we are referring to lớn a number of different weekends over a period of time.

Xem thêm: Cách Chèn Dấu Ngoặc Nhọn Trong Word Và Excel, Cách Chèn Dấu Ngoặc Trong Word, Excel

We went khổng lồ the beach at/on the weekend. ( = only one weekend, the one that just went by)We spent many weekends at thebeach. ( = numerous weekends in the past)

One finalthing, we don’t write weekend with a hyphen in the middle.

week-end (incorrect)weekend (correct)

Summary Chart


*

What bởi you normally bởi on the weekend?

101 Irregular Past Participles in English