Phương pháp bảo toàn electron lớp 10

     

Câu 1: Nung m gam bột fe trong ôxi thu được 3 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X. Hoà tan hết tất cả hổn hợp X bởi HNO3 dư, chiếm được 0,56 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Cực hiếm m gam là:

A. 2,62. B. 2,32 . C. 2,22. D. 2,52.

Bạn đang xem: Phương pháp bảo toàn electron lớp 10

*

Câu 2: Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe với Cu ( tỉ trọng mol 1:1) bằng HNO3 thu được V lít các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm NO và NO2 (đktc) và dung dịch Y ( chỉ chứa 2 muối cùng axit dư). Tỉ khối của X so với H2 bằng 19. Cực hiếm V lít là:

A. 2,24 B. 3,36. C. 4,48. D. 5.60.

*

Câu 3: cho m gam Al tan trọn vẹn dung dịch HNO3 nóng dư chiếm được 11,2 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí A gồm: N2, NO, N2O bao gồm tỉ lệ về số mol tương xứng là 2:1:2. Quý giá m gam là:

A. 35,1. B. 18,9. C. 27,9. D. 26,1.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 6 Trang 14 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống Tập 2

Câu 4: Để m gam bột sắt kế bên không khí 1 thời hạn thu được 11,8 gam lếu láo hợp các chất rắn FeO,Fe2O3 , Fe, Fe3O4 . Hoà tan trọn vẹn hỗnhợp đó bằng dung dịch HNO3 loãng thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc). Quý hiếm m gam là:

A. 9,52 gam. B. 9,94 gam. C. 8,96 gam. D. 8,12 gam.

Câu 5: Hoà tan hoàn toàn 43,2 gam kim loại Cu vào hỗn hợp HNO3 loãng dư, tất cả khí NO thu được đem ôxi hoá thành NO2 rồi sục vào nước có dòng oxi để đưa hết thành dung dịch HNO3 . V lít khí O2 đktc thâm nhập vào quá trình trên là:

A. 15,12 lít. B. 7,56 lít. C. 6,72 lít. D. 8,96 lít.

Xem thêm: Sakura Va Syaoran Nuoc Mat Hoa Anh Dao Chap 1, Đọc Truyện Syaoran Và Sakura

Bài tập từ bỏ áp dụng

Bài 1:Cho 3 kim loại Al, Fe, Cu vào 2 lít hỗn hợp HNO3 phản ứng trọn vẹn thu được 1,792 lít khí X (đktc) bao gồm N2 với NO2 gồm tỉ khối khá so cùng với He bằng 9,25. Nồng độ mol của HNO3 trong dung dịch đầu là:

A. 0,28 M B. 1,4 MC. 1,7 M D. 1,2 M

Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 1,08 gam Al bằng dung dịch HNO3 dư, sản phẩm ứng nhận được 0,336 lít khí X (sản phẩm khử tốt nhất ở đktc). Côngthức phân tử của X là

A. NO B. N2O C. NO2 D.N2

Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bởi axit HNO3 , nhận được V lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí X (gồm NO với NO2 ) cùng dung dịch Y (chỉ cất hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bởi 19. Giá trị của V là

A. 2,24 lít. B. 4,48 lít.C. 5,60 lít. D. 3,36 lít.

Bài 4: Nung 1,92 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe và S vào bình kín không có không khí, sau một thời gian được chất rắn Y. Tổng hợp hết Y trong dung dịch HNO3 đặc, nóng dư thu được dung dịch Z với V lít khí thoát ra(đktc). đến Z công dụng với hỗn hợp BaCl2 được 5,825 gam kết tủa. Giá trị của V là:

A. 3,136 lít. B. 4,704 lít.C. 1,568 lít. D. 1,344 lít

Bài 5: Hoà tan hoàn toàn hỗn thích hợp 7,32 gam tất cả 5,4 gam Ag và sót lại là Cu và dung dịch HNO3 thu đựơc hỗn hợp khí X có NO với NO2 có tỷ lệ số mol tương ứng là 2:3. Thể tích tất cả hổn hợp khí X sinh hoạt đktc là: