Thuật Toán Kiểm Tra Số Nguyên Tố Trong Pascal

     

Dưới đây là viết lịch trình kiểm tra số nguyên tố vào pascal mới nhất được cập nhập vày qmc-hn.com hãy tìm hiểu thêm chương trình khám nghiệm số nguyên tố ngay dưới nha.

Bạn đang xem: Thuật toán kiểm tra số nguyên tố trong pascal

Video đánh giá n có phải số yếu tắc không

Viết chương trình đánh giá số nguyên tố

Bài toán kiểm tra số nhân tố như sau: Viết công tác Pascal kiểm tra một vài n (n Dữ liệu vào file: nguyento.inp Dữ liệu ra file: nguyento.out Chứa số n Yes (No)

Thuật toán đánh giá số nguyên tố

Dữ liệu vào Pascal thì giữ trong file “nguyento.inp” còn vào Scratch thì giữ trong mảng “Dãy số”.

Kiểm tra số N liệu có phải là số nguyên tố giỏi không.

Ví dụ: N = 19 hiệu quả là: 19 la so nguyen to

N = 33 tác dụng là: 33 khong phai la so nguyen to

Yêu cầu: Input: N, là số tự nhiên và thoải mái bất kỳ.

Output: trả lời “N la so nguyen to”

hoặc “N khong phai la so nguyen to” tùy thuộc vào N.

Lưu ý: Số nguyên tố là số chỉ rất có thể chia hết cho một và chính nó ( N ).

Xem thêm: 7 Châu Lục Trên Trái Đất ? Có Bao Nhiêu Châu Lục Trên Trái Đất

*

Hướng dẫn:

Bài toán được tiến hành qua 3 bước cụ thể như sau:

– thông báo nhập liệu, với nhập tài liệu vào mang đến N – triển khai kiểm tra N liệu có phải là số nguyên tố giỏi không: – Xuất câu vấn đáp “N la so nguyen to” hoặc “N khong phai la so nguyen to” tùy thuộc vào giá trị của biến

Chương trình:

Program SNT;Uses crt;Var n , i :Integer; // Khai bao bien su dungBEGIN Write(‘Nhap vao mot so:’); // Thong bao nhap lieu Readln(n); // Nhap gtri N, (voi &N la lay d/c bien N) i := round( sqrt(n) ); If( n hack i 0) then // Xuat cau tra loi cuoi cung Writeln(‘ N la so nguyen to’) Else Writeln(‘ N khong la so nguyen to’); Readln;END.

Chương trình đánh giá số thành phần trong Pascal

program kiem_tra_nguyen_to;var m:longint;f:text;------ chuong trinh con kiem tra so nguyen to ----function ngto(n:longint):boolean;var i:longint;begin if n thực tế khi thuần thục một ngôn ngữ lập trình rồi thì bạn chỉ cần nắm vững thuật toán là hoàn toàn có thể code trên các ngôn ngữ khác.

Một số bài tập bình chọn số thành phần pascal

Bài 1: Nhập vào một số trong những nguyên ko âm, bình chọn xem nó liệu có phải là số nguyên tố tuyệt không?

Program SO_NGUYEN_TO; Uses crt; Var i,n: integer; Begin Clrscr; Writeln(‘KIEM TRA SO NGUYEN TO:’); Writeln(‘—————————‘); Write (‘Nhap so can kiem tra n = ‘); readln(n); If (n=0) or (n=1) then Writeln(n,’ Khong phai la so nguyen to’) Else Begin i:=1; Repeat i:= i+1; Until (n thủ thuật i= 0) or (i*i>n); If i*i>n then Writeln (n,’ la so nguyen to’) Else Writeln (n,’ khong phai la so nguyen to’); End; Readln; End.

Bài 2: In ra các số nguyên tố nhỏ tuổi hơn hoặc bởi N (N là số nguyên không âm được nhập trường đoản cú bàn phím).

Program CAC_SO_NGUYEN_TO; Uses crt; Var n,i,t: integer; Begin Clrscr; Writeln(‘IN RA CAC SO NGUYEN SO Writeln(‘————————–‘); Write(‘Nhap n = ‘);readln(n); If n Writeln(‘Khong co so nguyen to lớn nao Else Begin Writeln(‘Cac so nguyen to For i := 2 lớn n vày Begin t:= 1; Repeat t:= t+1; Until ( i mod t = 0) or ( t*t>i ) ; If( t*t>i) then Write(i:4); End; Readln; End.

Trong thuật toán Scratch trên đã sử dụng thuật toán cùng dồn nhằm đếm số ước, còn trong code pascal thì lại cần sử dụng một nghệ thuật khác đó là gài nhằm nếu thấy số nguyên có thêm một ước không phải là 1 trong và chính nó thì xác minh ngay đó không hẳn là số nguyên tố.

Xem thêm: Mùng 8 3 Vào Thứ Mấy - Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3/2022 Rơi Vào Thứ Mấy

Rõ ràng là hai thuật toán trên hơi không giống nhau mình thì thích bí quyết viết gài như trong Pascal, bạn hãy dùng kĩ thuật này để viết lại chương trình trong Scratch xem nỗ lực nào nha.