UNIT 2 CLOTHING (WRITE) TRANG 18

     

I/Objectives:By the over of the lesson, students will be able to lớn write an exposition, presenting one side of argument.

Bạn đang xem: Unit 2 clothing (write) trang 18

II/ Language contents:

-Vocabulary:

(to) encourage (v) : động viên khuyến khích

(to) be equal in : <‘i:kwəl> công bằng, bởi nhau, cân bằng

(to) bear one’s name : mang tên

Freedom of choice : thoải mái lựa chọn

Self-confident : (adj): <,self’kɔnfidənt> từ bỏ tin, tự tin, có lòng tin ở bản thân

– Grammar structure: – The present perfect

– The passive form ( review)

This is how khổng lồ present one side of an argument. It is used to persuade readers lớn believe or do something. An argument should have: (Sau đây bài bác giảng sẽ giới thiệu cho các bạn một cách trình bày một cẩn thận của cuộc tranh luận. Nó được dùng để thuyết phục fan đọc tin hoặc có tác dụng một điều gì đó. Bài bác tranh luận nên có những phần sau:)

Hướng dẫn dịch : 

a.Read the topic & Outline A. Then read the passage. (Đọc chủ thể và Dàn bài bác A. Tiếp đến đọc đoạn văn.)

I think it is necessary for secondary school students lớn wear uniforms when they are at school.

Firstly, wearing uniforms encourages students to be proud of being students of their school because they are wearing the uniforms with labels bearing their school’s name.

Secondly, wearing uniforms helps students feel equal in many ways, whether they arc rich or poor.

Finally, wearing uniforms is practical. You don’t have to think of what to lớn wear every day.

Therefore, students in secondary schools should wear uniforms.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ với học sinh trung học thì câu hỏi mặc đồng phục lúc ở trường là đề nghị thiết.

Trước hết, câu hỏi mặc đồng phục khích lệ học viên tự hào là học viên của ngôi trường mình bởi vì đồng phục với tên trường.

Xem thêm: Top 20 Đánh Giá Chip Core I5 M520 Mới Nhất 2021, Chíp Intel Core I5 520M 3M Cache, 2

Thứ hai, việc mặc đồng phục trợ giúp học sinh cảm thấy đồng đẳng về rất nhiều phương diện, mặc dù họ có giàu tuyệt nghèo.

Cuối cùng, việc mặc đồng phục mang tính thực tiễn. Bạn không nhất thiết phải nghĩ xem bắt buộc mặc gì mỗi ngày.

Do đó, học viên ở những trường trung học yêu cầu mặc đồng phục.

b). Now write a paragraph of 100-150 words. But this time you support the argument that secondary school students should wear casual clothes. Outline B may help you. (Bây giờ chúng ta hãy viết một quãng văn khoảng 100 mang lại 150 từ. Tuy thế lần này các bạn hãy ủng hộ cho chủ kiến rằng học sinh trung học bắt buộc mặc thường phục. Dàn bài bác B hoàn toàn có thể giúp bạn.)

Hướng dẫn dịch:

Gợi ý:

I think it is desirable for secondary school students to wear casual clothes when they are at school.

Firstly, casual clothes make all students feel comfortable. They don’t feel constrainted khổng lồ wear uniform that they don not like.

Secondly, for one thing, casual clothes can also give students freedom of choice. They can choose what sizes, colors, và fashions of clothing they love. And for the other, parents vày not worry about their clothes because their children can wear any clothing lớn school as long as it is clean và tidy. It can be said it is the positive aspect for the poor people in the present difficult economic condition.

Finally, casual clothes can make students feel self-confident when they are in their favorite clothes. & what’s more it makes the school more colorful & lively.

Xem thêm: Đâu Chỉ Riêng Em Mỹ Tâm Nhaccuatui, Đâu Chỉ Riêng Em

In conclusion, in my opinion, all the secondary school students should wear casual clothes.