Tìm Hiểu Chung Về Phép Lập Luận Giải Thích Violet

     

So ѕánh ѕự khác biệt ᴠề công thức, bí quyết ѕử dụng, dấu hiệu nhận thấy của thì bây giờ đơn ᴠà lúc này tiếp diễn cũng tương tự bài tập gồm đáp án đầу đủ ᴠà chính хác nhất. Cụ thể хem trên đâу.

Bạn đang xem: Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích violet

Bạn vẫn хem: bài xích tập thì hiện nay tại hoàn thành ᴠiolet


Các em còn lưu giữ trong bài học kinh nghiệm trước cô đã share tới các em toàn thể về kiến thức của thì vượt khứ đối kháng phải ko nào?

Để học lại con kiến thức định hướng của thì lúc này đơn các bạn hãy coi =>> Thì vượt khứ 1-1 (Past Simple) - toàn cục kiến thức về thì thừa khứ 1-1 cần biết. Chúng ta nào nắm rõ kiến thức triết lý rồi thì giờ đang là thời khắc để luyện tập một vài bài tập thì quá khứ đơn cải thiện có đáp án nhé.

Bạn vẫn xem: bài tập thì thừa khứ solo và hiện nay tại xong violet


*

BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Chia động từ trong ngoặc nghỉ ngơi thì quá khứ 1-1 để xong câu chuyện về Bạch Tuyết:

Snow trắng was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)1 …… young. Her father (marry) 2.............again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful.The evil queen (order) 3............. A hunter to lớn kill Snow white but he couldn’t vì chưng it because she was so lovely. He (chase) 4.............her away instead, & she (take) 5............. Refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live) 6.............with the dwarfs and took care of them và they (love) 7.............her dearly.Then one day the talking mirror (tell) 8.............the evil queen that Snow white was still alive. She (change) 9.............herself into a witch and (make) 10.............a poisoned apple. She (go) 11............. To the dwarfs’ house disguised as an old woman and tempted Snow White khổng lồ eat the poisoned apple, which (put) 12.............her into an everlasting sleep.Finally, a prince (find) 13.............her in the glass coffin where the dwarfs had put her và woke her up with a kiss. Snow White & the prince (be) 14.............married & lived happily ever after.

PHÂN TÍCH BÀI ĐỌC VÀ ĐÁP ÁN:

Giải yêu thích đáp án: Đoạn văn mô tả các hành vi xảy ra liên tiếp trong vượt khứ và đã kết thúc

=> Chia toàn bộ đáp án sinh sống thì hiện tại đơn

Câu

Đáp án

Vẻ rất đẹp từ vựng

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp mắt từ vựng

1

Was

Pass away (Trang trọng hơn Die): Qua đời

8

told

Sự khác biệt giữa Evil với Devil:

Evil /"i:vl/ (n) (adj): xấu xa, câu hỏi xấu hoặc điều ác

Devil /"devl / (n): ma quỷ

2

married

- King /kɪŋ/ (n): Vua

- Queen /kwiːn/ (n): nữ giới hoàng

- Prince /prɪns/ (n): Hoàng tử

- Princess /ˌprɪnˈses/ (n): Công chúa

- Crown /kraun/ (n): vương miện; ngôi vua

- Throne / θroun/ (n): ngai rồng vàng, ngôi vua

9


changed

3

ordered

Murder = Kill: giết mổ hại

10

made

4

chased

Take refuge (with somebody) in something: Trốn (với ai) vào đâu đó

11

went

5

Took

Dwarf /dwɔːf/ (n): Chú lùn

12

put

6

Lived

13

found

7

Loved

14

were

Live happily ever after (thành ngữ): Sống niềm hạnh phúc mãi mãi sau này = Trăm năm hạnh phúc

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1:Đọc phần lớn gì Laure nói đến một ngày thao tác điển hình.

Laure: I usually get up at 7 o"clock and have a big breakfast. I walk khổng lồ work, which takes me about an hour. I start work at 8:45. I neverhave lunch. I finish work at 5 o"clock. I"m always tired when I gethome. I usually cook a meal in the evening. I don"t usually go out, I goto bed at about 11 o"clock và I always sleep well.

Yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did ordidn"t do yesterday.

1.Shegot up at7o"clock

2. She ..... A big breakfast

3. She .....

4. It ..... Khổng lồ get lớn work.

5. ..... At 8:45.

6. ..... Lunch

7 ..... At 5 o" clock

8 ..... Tired when ..... Home.

9 ..... A meal yesterday evening

10 ..... Out yesrerday evening.


11 ..... At 11 o" clock

12 ..... Well last night.

Bài 2: phân chia động từ trong ngoặc đến đúng

1. It was warm, so Itookoff my coat. (take).

2. The film wasn"t very goor. Ididn"t enjoyit very much. (enjoy)

3. I knew Sarah was very busy, so I ..... Her (disturb)

4. I was very tired, so I ..... The các buổi party early. (leave)

5. The bed was very uncomfortable. I ..... Very well (sleep)

6. The window was mở cửa and a bird ..... Into the room (fly)

7. The khách sạn wasn"t very expensive. It ..... Very much (cost)

8. I was in a hurry, so I ..... Time khổng lồ phone you (have).

9. It was hard carrying the bags. They ..... Very heavy. (be)

Bài 3: xong xuôi đoạn văn sau

1. Yesterday, I (go)______ lớn the restaurant with a client.

2. We (drive) ______ around the parking lot for 20 mins lớn find a parking space.

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.

5. I (say), "No, my secretary forgets to lớn make them."

6. The waitress (tell)______ us khổng lồ come back in two hours.

7. My client and I slowly (walk) ______ back lớn the car.

8. Then we (see) ______ a small grocery store.

9. We (stop) in the grocery store & (buy) ______ some sandwiches.

Xem thêm: Tuổi Trẻ Đọc Sách Như Nhìn Trăng Qua Cái Kẽ, Soạn Bài Nghị Luận Về Một Ý Kiến Bàn Về Văn Học

10. That (be) ______ better than waiting for two hours.

11. I (not go) ______ lớn school last Sunday.

12. She (get) ______ married last year?

13. What you (do) ______ last night? - I (do) ______ my homework.

14. I (love) ______ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ______ up at 6 và (have) ______ breakfast at 6.30.

16. I _____ at trang chủ all weekend. ( stay)17. Angela ______ to the cinema last night. (go)18. My friends ______ a great time in Nha Trang last year. (have)19. My vacation in Hue ______ wonderful. (be)20. Last summer I _____ Ngoc Son Temple in Ha Noi. (visit)21. My parents ____ very tired after the trip. ( be)22. I _______ a lot of gifts for my little sister. (buy)23. Lan and Mai _______ sharks, dolphins và turtles at Tri Nguyen aquarium.(see)24. Trung _____ chicken & rice for dinner. (eat)25. They ____ about their holiday in Hoi An. (talk)26. Phuong _____ lớn Hanoi yesterday. (return)27. We _____ the food was delicious.(think)


*

Bài 4: Viết kỳ lạ câu sau, chia động từ nghỉ ngơi thì quá khứ đơn.

1. I/ go swimming/ yesterday.

=>

2. Mrs. Nhung/ wash/ the dishes.

=>

3. My mother/ go shopping/ with/ friends/ in/ park.


=>

4. Lan/ cook/ chicken noodles/ dinner.

=>

5. Nam/ I/ study/ hard/ last weekend.

=>

6. My father/ play/ golf/ yesterday.

=>

7. Last night/ Phong/listen/ music/ for two hours.

=>

8. They/ have/ nice/ weekend.

=>

9. She/ go/ supermarket yesterday.

=>

10. We/ not go/ school last week.

=>

Bài 5: thực hiện từ trong ngoặc mang đến đúng thì với hãy trả lời những thắc mắc dưới:

Yesterday (be).......... Sunday, nam giới (get)...............up at six. He (do) ........... His morning exercises. He (take) ...............a shower, (comb).............. Hair, & then he (have) .............. Breakfast with his parents. Phái nam (eat)............ A bowl of noodles and (drink) a glass of milk for his breakfast. After breakfast, he (help) .............. Mom clean the table. After that, he (brush).......... His teeth, (put).......... On clean clothes, & (go)............ Khổng lồ his grandparents" house. He (have) .............. Lunch with his grandparents. He (return) to his house at three o"lock. He (do).............. His homework. He (eat).......... Dinner at 6. 30. After dinner, his parents (take).......... Him khổng lồ the movie theater. It (be)...............a very interesting film. They (come) .............. Back trang chủ at 9. 30. Phái nam (go)................... Lớn bed at ten o"clock.

1. What day was yesterday? .................................................................................

2. What time did phái nam get up? ..............................................................................

3. What did he bởi after breakfast? .........................................................................

4. Who did he have lunch with? ...........................................................................

5. What time did he have dinner? ..........................................................................

Xem thêm: Học Bài Sử Lớp 7 Ngắn Gọn - Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Sách Giáo Khoa

6. What time did nam giới go to bed? ........................................................................

ĐÁP ÁN

Bài 1:

2. Had

3. She walked lớn work

4. It tooks her half an hour

5. She starts work

6. She didn"t have any lunch

7. She finished work

8. She was tired when she got trang chủ

9. She cooked

10. She didn"t go

11. She went khổng lồ bed

12. She slept

Bài 2:

3. Didn"t disturb 4. Left 5. Didn"t sleep 6. Flew 7. Didn"t cost 8. Didn"t have 9. Were

Bài 3:

Yesterday, I went khổng lồ the restaurant with a client. We drove around the parking lot for trăng tròn mins to find a parking space. When we arrived at the restaurant, the place was full. The waitress asked us if we had reservations. I said, "No, my secretary forgets to make them." The waitress told us khổng lồ come back in two hours. My client & I slowly walked back khổng lồ the car. Then we saw a small grocery store. We stopped in the grocery store and bought some sandwiches. That was better than waiting for two hours.