Tìm X Lớp 6 Luy Thua

     
*

Sau đây là các bài bác tập TOÁN về PHÉP TÍNH LŨY THỪA giành cho học sinh lớp 6. Trước khi làm bài xích tập, đề xuất xem lại kim chỉ nan trong những bài liên quan:


*

Bài tập 1.1: Tính giá trị các lũy thừa sau: 24, 32, 42, 53, 72.

Bạn đang xem: Tìm x lớp 6 luy thua

Bài tập 1.2: Viết gọn những tích sau bằng phương pháp dùng một lũy thừa:

a) 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5;

b) 13 . 13 . 13 . 13;

c) 2 . 3 . 6 . 6 . 6.

Bài tập 1.2: Viết gọn những tích sau bằng phương pháp dùng một lũy thừa:

a) 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5;

b) 13 . 13 . 13 . 13;

c) 2 . 3 . 6 . 6 . 6.


Bài tập 2.1: Viết tác dụng mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a) 35 . 39

b) 132 . 133 . 134

c) 73 . 49

d) 42 . 24

Dạng 3: phân chia hai lũy thừa cùng cơ số


Bài tập 3.1: Viết hiệu quả các phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 78 : 75;

b) 2 0219 : 2 0212

c) 54 : 5

Bài tập 3.2: Viết kết quả các phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) a6 : a (với a≠0)

b) 27 : 8


Bài tập 3.3: cho a, b ∈ ℕ*. Hãy minh chứng rằng: (a . b)3 = a3 . b3

Áp dụng điều đó, hãy viết kết quả các phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 73 . 43;

b) 53 . 23;

c) 353 : 73


Dạng 4: tìm số mũ

Bài tập 4.1: search số thoải mái và tự nhiên n hiểu được 2n = 8.

Bài tập 4.2: tìm số tự nhiên n biết rằng:

a) 2n . 4 = 16

b) 2n : 2 = 8

c) 3n . 23 = 63

Dạng 5: tìm kiếm cơ số

Bài tập 5.1: tìm kiếm số tự nhiên x, biết rằng:

a) (x – 1)3 = 27

b) (2x + 1)3 = 125

Bài tập 5.2: tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái c, biết rằng:

a) c27 = 1

b) c27 = 0

Bài tập 5.3: search số thoải mái và tự nhiên n, biết rằng: n15 = n.

Dạng 6: Viết một trong những tự nhiên dưới dạng tổng các lũy quá của 10

Bài tập 6.1: Viết những số: 1 000; 100 000, 1 000 000 bên dưới dạng lũy thừa của 10.

Bài tập 6.2: Viết các số: 152; 72 196 bên dưới dạng tổng những lũy thừa của 10.

Đáp án các bài tập:

Dạng 1:

Bài tập 1.1:

24 = 2 . 2 . 2 . 2 = 16;

32 = 3 . 3 = 9;

42 = 4 . 4 = 16;

53 = 5 . 5 . 5 = 125;

72 = 7 . 7 = 49

Bài tập 1.2:

a) 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 = 56;

b) 13 . 13 . 13 . 13 = 134;

c) 2 . 3 . 6 . 6 . 6 = 6 . 6 . 6 . 6 = 64.

Dạng 2:

Bài tập 2.1: Viết hiệu quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 35 . 39 = 35 + 9 = 314

b) 132 . 133 . 134 = 132 + 3 +4 = 139;

c) 73 . 49 = 73 . 72 = 73 + 2 = 75;

d) 42 . 24 = 4 . 4 . 24 = 22 . 22 . 24 = 22 + 2 + 4 = 28.

Cách khác: 42 . 24 = 42 . 22 + 2 = 42 . 22 . 22 = 42 . 4 . 4 = 42 + 1 + 1 = 44.

Dạng 3:

Bài tập 3.1:

a) 78 : 75 = 78-5 = 73;

b) 2 0219 : 2 0212 = 2 0219-2 = 2 0217;

c) 54 : 5 = 54 : 51 = 54 – 1 = 53;

Bài tập 3.2:

a) a6 : a = a6 : a1 = a6 – 1 = a5;

b) 27 : 8 = 27 : 23 = 27 – 3 = 24.

Bài tập 3.3:

Chứng minh: (a . b)3 = a3 . b3

Ta có: (a . b)3 = (a . b) . (a . b) . (a . b) = (a . a . a) . (b . b . b) = a3 . b3

Áp dụng:

a) 73 . 43 = (7 . 4)3 = 283

b) 53 . 23 = (5 . 2)3 = 103.

c) 353 : 73 = (5 . 7)3 : 73 = 53 . 73 : 73 = 53 . 73 – 3 = 53 . 70 = 53 . 1 = 53.

Dạng 4:

Bài tập 4.1: vì 2n = 8, mà lại 8 = 23 cần 2n = 23. Vì chưng đó, n = 3.

Bài tập 4.2:

a) 2n . 4 = 16

Cách 1: vày 2n . 4 = 16 bắt buộc 2n = 16 : 4 = 4.

Vì 2n = 4, cơ mà 4 = 22 yêu cầu 2n = 22. Vày đó, n = 2.

Cách 2: Ta có: 2n . 4 = 2n . 22 = 2n + 2

Vì 2n . 4 = 16 nên 2n + 2 = 16. Cơ mà 16 = 24 buộc phải 2n+2 = 24. Vì đó, n + 2 = 4.

Vì n + 2 = 4 đề nghị n = 4 – 2 = 2.

Xem thêm: 10 Món Ăn Gì Để Giảm Đau Đầu, Thực Phẩm Nào Nên Ăn Và Nên Kiêng Khi Bị Đau Đầu

b) 2n : 2 = 8

Cách 1: vì chưng 2n : 2 = 8 phải 2n = 8 . 2 = 16.

Vì 2n = 16, mà 16 = 24 bắt buộc 2n = 24. Bởi đó, n = 4.

Cách 2: Ta có: 2n : 2 = 2n : 21 = 2n – 1

Vì 2n : 2 = 8 nên 2n-1 = 8. Mà lại 8 = 23 phải 2n-1 = 23. Do đó, n – 1 = 3.

Vì n – 1 = 3 buộc phải n = 3 + 1 = 4.

c) 3n . 23 = 63

Vì 3n . 23 = 63 phải 3n = 63 : 23

Ta có: 63 : 23 = (3 . 2)3 : 23 = 33 . 23 : 23 = 33.

Do đó: 3n = 33

Suy ra: n = 3.

Dạng 5:


Bài tập 5.1:

a) Ta có: 27 = 33.

Theo đề thì (x – 1)3 = 27.

Vậy (x – 1)3 = 33. Do đó: x – 1 = 3.

Suy ra: x = 3 + 1 = 4

b) (2x + 1)3 = 125 = 53

Vậy (2x + 1)3 = 53. Vì đó: 2x + 1 = 5.

Suy ra: 2x = 5 – 1 = 4.

Vì 2x = 4 đề xuất x = 4 : 2 = 2.

Bài tập 5.2:

a) c = 1

b) c = 0


Bài tập 5.3: n15 = n

Ta thấy: 015 = 0 bắt buộc n = 0 là 1 trong đáp án.

Xét n ≠ 0: bởi n15 = n đề nghị n15 : n = 1.

Mà n15 : n = n15-1 = n14

Nên: n14 = 1. Do đó: n = 1.

Kết luận: n = 0 hoặc n = 1.

Xem thêm: Tập Đọc Nhạc Số 1 Lớp 9 Bài Cây Sáo, Soạn Âm Nhạc Lớp 9

Dạng 6:

Bài tập 6.1: 1 000 = 103; 100 000 = 105; 1 000 000 = 106.

Bài tập 6.2:

152 = 1 . 102 + 5 . 101 + 2 . 100;

72 196 = 7 . 104 + 2 . 103 + 1 . 102 + 9 . 101 + 6 . 100