Trắc Nghiệm Câu Điều Kiện

     

Trong giờ Việt của chúng ta thường gồm cặp câu “ Nếu… thì…” đó được gọi là câu điều kiện. Trong giờ Anh câu điều kiện cũng khá phổ biến, xuất hiện nhiều và liên tiếp được dùng tới. Bạn học giờ đồng hồ Anh nên nắm chắc loại câu này. Bên dưới đây, bản thân sẽ chỉ dẫn một số bài xích tập trắc nghiệm câu điều kiện giúp bạn củng cố kỉnh thêm con kiến thức.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm câu điều kiện

Để làm đúng những bài tập trắc nghiệm về câu điều kiện, bạn cần nắm rõ cấu trúc, biện pháp sử dụng những dạng câu điều kiện thông dụng trong giờ đồng hồ Anh


Contents

Dưới đây là một số bài bác tập trắc nghiệm câu điều kiện có đáp ánBài tập 3: bài bác tập trắc nghiệm câu đk chọn câu viết đúng.

Tổng phù hợp qua kiên thức câu đk loại 0,1,2,3

– Câu điều kiện loại 0: cần sử dụng để mô tả một kinh nghiệm hay đk hiển nhiên diễn ra.

If + S + V(s/es), S+ V(s/es)/câu mệnh lệnh

Ví dụ: If you see Hang, you tell her I’m in China.

– Câu điều kiện loại 1: dùng để miêu tả một điều kiện hoàn toàn có thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai.

If + S + V(s/es), S + Will/Can/shall…… + V

Ví dụ: If Thao has the money, she will buy a smartphone.

– Câu đk loại 2: dùng để làm chỉ điều kiện không có thật ở hiện tại.

If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should…+ V

Ví dụ: If Thao had a million USD, she would buy a smartphone.

– Câu điều kiện loại 3: là câu điều kiện không có thực trong quá khứ, chỉ mang ý nghĩa ước mong mỏi trong thừa khứ.

If + S + Had + Vpp/ed, S + would/ could…+ have + Vpp/ed

Ví dụ: If they had listened to lớn me, we would have been trang chủ earlier.

– Câu điều kiện hỗn hợp

Ví dụ: If I were you, I would have learned English earlier.

(loại 2 + nhiều loại 3: giả thiết trái ngược với hiện tại nhưng kết quả trái ngược với thừa khứ)

*

Dưới đó là một số bài tập trắc nghiệm câu đk có đáp án

Bài tập 1: lựa chọn đáp án cất lỗi sai

1. If I found her address, I’ll send her an invitation

A. Found B. I’ll C. Send D. An invitation

2. Elaine will buy the drinks if somebody help her carry the bottles.

A. Will buy B. If C. Help D. Her

3. If he has more time, he would learn karate.

A. Has B. He D. Would D. Learn

4. If water is frozed, it expands.

A. If B. Is D. Frozed D. Expand

5. She would have understood if you had been spoken English.

A. Would have B. Understood C. If D. Had been spoken

*

Đáp án bài bác tập 1:

1. A. Found-find

2. C. Help-helps

3. A. Has-had

4. C. Frozed-frozen

5. D. Had been spoken- had spoken

Tổng hợp bài bác tập đảo ngữ câu đk có đáp án bỏ ra tiết

Bài tập 2: bài xích tập trắc nghiệm về câu đk dạng chọn lựa đáp án chuẩn cho từ không đủ trong câu.

1. If she ………….. Up late last night, she wouldn’t be so tired now.

A. Hadn’t stayed B. Don’t stay C. Stayed D. Hasn’t stayed

2. If I meet him tomorrow, I ………… him this letter.

A. Give B. Gave C. Will give D. Would give

3. If I had không lấy phí time, I __________some shopping with you.

A. Did B. Will vị C. Would vì D. Have done

4. If you_________English well, you will communicate with foreigners.

A. Speaks B. Had spoken C. Speak D. Spoke

5. If he had known her telephone number, he________her.

A. Had rung B. Would have rung C. Rang D. Will ring

6. I would have visited you if I_________busy with my homework.

A. Hadn’t B. Hadn’t been C. Wouldn’t be D. Weren’t

7. Will you be angry if I__________ your pocket dictionary?

A. Stole B. Have been stolen C. Were khổng lồ steal D. Steal

8. If he__________the truth, the police wouldn’t arrest him.

A. Tells B. Told C. Telled D. Would tell

9. If I were Quynh, I_________ this job.

Xem thêm: N101 Mất Đèn Màn Hình - Top 17 Nokia 101 Mat Den Man Hinh Mới Nhất 2022

A. Accept B. Will accept C. Would accepted D. Would accept

10. ________, the accident would not have happened yesterday.

A. If phái mạnh drives more carefully

B. If had nam giới driven more carefully

C. Had nam giới driven more carefully

D. Unless nam had driven more carefully

Đáp án bài tập 2:

1. A. Hadn’t stayed

2. C. Will give

3. C. Would do

4. C. Speak

5. B. Would have rung

6. B. Hadn’t been

7. D. Steal

8. B. Told

9. D. Would accept

10. C. Had nam giới driven more carefully

*

Bài tập 3: bài xích tập trắc nghiệm câu đk chọn câu viết đúng.

1. If/you/come/garden/,/my dog/bite you/./

A. If you come into my garden, my dog will bite you.

B. If you come my garden, dog will bite you.

C. If you came into my garden, my dog would bite you.

D. If you come into my garden, my dog bite you.

2. If/you/hot/ice/,/melt/./

A. If you hot the ice, it melts.

B. If you heat the ice, it melted.

C. If you heat the ice, it melts.

D. If you heat the ice, it will melt.

3. If/I/be/bird/,/be/happy/./

A. If I’m a bird, I will be very happy.

B. If I was a bird, I would be very happy.

C. If I were a bird, I were very happy.

D. If I were a bird, I would be very happy.

4. If/you/look/map/,/you/lost/./

A. If you had looked at the map, you wouldn’t be lost.

B. If you looked at the map, you wouldn’t be lost.

C. If you had looked at the map, you wouldn’t lost.

D. If you look at the map, you wouldn’t be lost.

5. If/it/rain/three hour ago/,/the streets/be/wet/now/./

A. If it had rained three hour ago, the streets would be wet now.

B. If it had rained three hour ago, the streets are wet now.

C. If it had rained three hour ago, the streets would been wet now.

D. If it had been rained three hour ago, the streets would be wet now.

Đáp án bài tập 3:

1. A. If you come into my garden, my dog will bite you.

2. C. If you heat the ice, it melts.

3. D. If I were a bird, I would be very happy.

4. A. If you had looked at the map, you wouldn’t be lost.

5. A. If it had rained three hour ago, the streets would be wet now.

Xem thêm: Cấu Hình Để Chạy Win 10 64Bit Và 32Bit, Yêu Cầu Hệ Thống Windows 10

Bài viết đang tổng hợp một trong những dạng bài xích tập trắc nghiệm câu điều kiện. Hy vọng rất có thể giúp ích cho bạn trong quá trình ôn luyện giờ đồng hồ Anh tương tự như đạt ăn điểm số đáng hy vọng đợi.