ZNS CÓ KẾT TỦA KHÔNG

     

Bài 2(ĐH khối B-2003): đến hỗn hợp có FeS2 và FeCO3 phản ứng không còn với hỗn hợp HNO3 đặc, rét thu được dung dịch A và các thành phần hỗn hợp khí B bao gồm NO2, CO2. Thêm dung dịch BaCl2 vào dung dịch A. Hấp thụ các thành phần hỗn hợp khí B bằng dung dịch NaOH dư. Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của những phản ứng xảy ra.

Giải

+ lúc FeS2 cùng FeCO3 phản ứng cùng với HNO3 đặc:

FeS2 + 18HNO3 Fe(NO3)3 + 2H2SO4 + 15NO2↑ + 7H2O

FeCO3 + 4HNO3 Fe(NO3)3 + CO2↑ + NO2↑ + 2H2O

ð hỗn hợp A gồm Fe(NO3)3, H2SO4 và rất có thể có HNO3 dư; các thành phần hỗn hợp khí B có CO2 và NO2.

Bạn đang xem: Zns có kết tủa không

+ lúc A phản bội ứng với dung dịch BaCl2:

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

+ khi B làm phản ứng với hỗn hợp NaOH dư

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O


phản ứng dạng ion thu gọn:

FeS2 + 14H+ + 15NO3- Fe3+ + SO42- + 15NO2↑ + 7H2O

FeCO3 + 4H+ + NO3- Fe3+ + CO2↑ + NO2↑ + 2H2O

Ba2+ + SO42- → BaSO4↓

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

2NO2 + 2OH- → NO3- + NO2- + H2O

Bài 3(Khối A-2004):

1. Ngừng phản ứng sau dạng phân tử cùng ion thu gọn(nếu có)

FeS + HCl Khí A + ...

KClO3 Khí B + ...

Na2SO3 + HCl Khí C + ...

2. Cho những khí A, B, C công dụng với nhau từng song một, viết bội phản ứng và ghi rõ điều kiện?

Giải

1/ xong xuôi phản ứng dạng phân tử với ion thu gọn.

FeS + 2HCl FeCl2 + H2S­(A).

FeS + 2H+ Fe2+ + H2S­.

2KClO3 2KCl + 3O2­(B)

Na2SO3 + 2HCl 2NaCl + SO2­(C) + H2O

SO32- + 2H+ SO2­ + H2O

2/


mang lại A + B: H2S + ½ O2 thiếu thốn S + H2O

H2S + 3/2 O2 SO2 + H2O


mang đến A + C: 2H2S + SO2 3S + 2H2O


đến B + C: 2SO2 + O2

*
2SO3.

Bài 4(Khối A- 2005): Viết thông số kỹ thuật e, xác xác định trí của sulfur (Z=16) vào BTH. Viết phản ứng của H2S cùng với O2, SO2, nước clo. Trong những phản ứng kia H2S gồm tính khử tốt oxi hóa, trên sao?

Giải

+ thông số kỹ thuật e: 1s22s22p63s23p4 ð vị trí: ô 16; chu kì 3; đội VIA.

+ làm phản ứng xảy ra:

H2S + ½ O2 thiếu hụt S + H2O

H2S + 3/2 O2 SO2 + H2O

2H2S + SO2 3S + 2H2O

H2S + 4Cl2 + 4H2O H2SO4 + 8HCl

+ trong những phản ứng trên H2S chỉ tất cả tính khử do số oxi hóa của S vào H2S là –2 là số oxi hóa thấp tốt nhất của S.

Bài 5(Khối B- 2005): Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng hãy nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: NaCl; Na2S; Na2CO3; Na2SO3.

Giải

+ đem mỗi hỗn hợp một lượng cần thiết để nhận biết. Tiến hành nhận ra ta có tác dụng trong bảng sau:

NaCl

Na2S

Na2CO3

Na2SO3

H2SO4

Không ht

­ mùi trứng thối

­ ko mùi

­ hương thơm sốc

+ phản ứng xảy ra:

Na2S + H2SO4 ® Na2SO4 + H2S­

Na2CO3 + H2SO4 ® Na2SO4 + H2O + CO2­

Na2SO3 + H2SO4 ® Na2SO4 + H2O + SO2­

Bài 6(Khối A- 2006): lúc nung tất cả hổn hợp FeS2 và FeCO3 trong không khí, nhận được một oxit sắt cùng khí B1, B2. Tỉ lệ trọng lượng phân tử của B1 và B2 là 11:16. Viết phương trình hóa học của những phản ứng xảy ra và xác định hai khí B1, B2?

Giải

Khi nung các thành phần hỗn hợp FeS2 cùng FeCO3.

4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2­

4FeCO3 + O2 2Fe2O3 + 4CO2­

ð B1 là CO2 còn B2 là SO2.

Bài 7: Những tranh ảnh cổ được vẽ bởi bột “trắng chì” lâu ngày bị hoá đen trong không khí. Tín đồ ta rất có thể dùng hiđropeoxit để phục hồi bức tranh đó. Hãy giải thích?

Giải

+ Những bức ảnh cổ bị hóa đen là do đang phản ứng với H2S có trong không gian theo phương trình:

PbCO3 + H2S PbS + CO2 + H2OPb(OH)2 + H2S PbS + 2H2O+ Để phục chế ta dùng H2O2 vì:

4H2O2 + PbS PbSO4 + 4H2OPbSO4 tạo thành có white color tương tự như PbCO3.Pb(OH)2.

Bài 8 (CĐ-2007): Các khí bao gồm thể cùng mãi sau trong một hỗn hợp là

A. NH3 và HCl. B. H2S với Cl2. C. Cl2 và O2. D. HI với O3.

Đáp án: C

Bài 9 (Khối B-2007): Trong bội phản ứng đốt cháy CuFeS2 chế tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ:

A. dấn 13 e. B. nhấn 12 e. C. nhường nhịn 13 e. D. dường 12 e.

Đáp án: C

Bài 10 (Khối A-2008): mang đến sơ đồ đưa hoá quặng đồng thành đồng:

CuFeS2

*
.

Hai chất X, Y thứu tự là:

A. Cu2O, CuO. B. CuS, CuO. C. Cu2S, CuO. D. Cu2S, Cu2O.

Đáp án: D

Bài 11 (Khối A-2009): Trường phù hợp nào sau đây ko xảy ra pư hoá học?

A. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2. B. Sục khí H2S vào hỗn hợp CuCl2.

C. Sục khí H2S vào hỗn hợp FeCl2. D. Cho fe vào hỗn hợp H2SO4 loãng, nguội.

Đáp án: C

Bài 12 (Khối B-2010): Phương pháp để loại bỏ tạp chất HCl tất cả lẫn vào khí H2S là cho tất cả hổn hợp khí lội từ từ qua một lượng dư dung dịch:

A. Pb(NO3)2. B. NaHS. C. AgNO3. D. NaOH.

Đáp án: B

Bài 13 (Khối B-2010): Để review sự ô nhiễm sắt kẽm kim loại nặng nội địa thải của một bên máy, fan ta rước một ít nước, cô quánh rồi thêm hỗn hợp Na2S vào thấy xuất hiện kết tủa color vàng. Hiện tượng lạ trên minh chứng nước thải bị ô nhiễm bởi ion:

A. Fe2+. B. Cu2+. C. Pb2+. D. Cd2+.

Đáp án: D

Bài 14 (Khối A-2011): Trong những thí nghiệm sau:

(1) mang lại SiO2 tính năng với axit HF.

(2) đến khí SO2 chức năng với khí H2S

(3) cho khí NH3 công dụng với CuO đun nóng.

(4) đến CaOCl2 tác dụng với dung dịch HCl

(5) mang đến Si đối kháng chất tác dụng với dung dịch NaOH.

(6) mang lại khí O3 chức năng với Ag.

(7) đến dung dịch NH4Cl công dụng với hỗn hợp NaNO2 đun nóng.

Số thí nghiệm tạo thành đơn chất là: A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.

Đáp án: B

Bài 15 (Khối B - 2011): hàng gồm các chất (hoặc dung dịch) hầu như phản ứng được với dung dịch FeCl2 là:

A. Bột Mg, dung dịch BaCl2 , hỗn hợp HNO3 .

B. Khí Cl2, dung dịch Na2CO3, dung dịch HCl.

C. Bột Mg, hỗn hợp NaNO3, hỗn hợp HCl.

D. Khí Cl2, dung dịch Na2S, hỗn hợp HNO3.

Đáp án: D

Bài 16 (Khối B - 2011): thực hiện các thí sau:

(a) Nung NH4NO3 rắn (b) Đun lạnh NaCl tinh thể với hỗn hợp H2SO4 đặc

(c) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaHCO3. (d) Sục khí CO2 vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư

(e) Sục khí SO2 vào hỗn hợp KMnO4 (g) đến dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3.

(h) cho PbS vào hỗn hợp HCl loãng (i) mang lại Na2SO3 vào dung dịch H2SO4 dư, đun nóng

Số thử nghiệm sinh ra hóa học khí là:

A. 4. B. 6. C. 5. D. 2.

Đáp án: C

Bài 17 (Cao đẳng 2011): thực hiện các phân tách sau:

(1) Sục H2S vào hỗn hợp FeSO4;

(2) Sục H2S vào hỗn hợp CuSO4;

(3) Sục CO2 dư vào hỗn hợp Na2SiO3;

(4) Sục CO2 dư vào dung dịch Ca(OH)2;

(5) nhỏ dại từ từ hỗn hợp NH3 mang đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

(6) bé dại từ từ hỗn hợp Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

Sau khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa là

A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.

Đáp án: A

Bài 18 (Cao đẳng 2011): Dẫn mẫu khí thải của một nhà máy sản xuất qua hỗn hợp Pb(NO3)2 dư thì thấy xuất hiện thêm kết tủa màu sắc đen. Hiện tượng lạ đó chứng minh trong khí thải xí nghiệp sản xuất có khí nào sau đây?

A.

Xem thêm: Top 4 Bài Nghị Luận Về Ô Nhiễm Nguồn Nước, Nghị Luận Xã Hội Về Ô Nhiễm Môi Trường Nước

NH3. B. CO2. C. SO2. D. H2S.

Đáp án: D


*

Bài tập 1: tổng hợp hết 30,4 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Cu, CuS, Cu2S và S bởi dung dịch HNO3 dư chiếm được 20,16 lít khí NO tuyệt nhất ở đktc với dung dịch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y được m gam kết tủa. Tính m?

Giải

+ Qui đổi hỗn hợp đã đến thành hỗn hợp Cu với S ta bao gồm sơ đồ:

*

+ Theo ĐLBT e cùng giả thiết ta gồm hệ:

*
Þ x = 0,3 mol và y = 0,35 mol

ð m = 0,3.98 + 0,35.233 = 110,95 gam.

+ Ghi chú: Ta rất có thể qui đổi hỗn hợp X về các thành phần hỗn hợp Cu + CuS hoặc tất cả hổn hợp khác.

Bài 2(Đề thi HSG Hóa 10 – Vĩnh Phúc – 2010): mang đến 20,8 gam hỗn hợp Fe, FeS, FeS2, S pư cùng với H2SO4 sệt nóng dư chiếm được V lít SO2 ở đktc và dung dịch A. Mang đến A + NaOH dư thu được 21,4 gam kết tủa. Tính thể tích dung dịch thuốc tím 1M cần dùng làm pư toàn diện với V lít trên?

Giải

+ Qui đổi hỗn hợp ban đầu thành các thành phần hỗn hợp Fevà S ta có:

*

+ Theo ĐLBT e cùng giả thiết ta gồm hệ:

*
Þ x = 0,2 mol và y = 0,3.

+ Áp dụng ĐLBT electron ta có: 2z = 3x + 6y Þ z = 1,2 mol

Þ số mol KMnO4 = 1,2.2/5 = 0,48 mol Þ Vdd KmnO4 = 0,48 lít.

Bài 3(HSG11 – Vĩnh Phúc - 2010)Cho 20,8 gam hh X có Fe, FeS, FeS2, S pư cùng với dd HNO3 quánh nóng dư nhận được V lít NO2(là sp tuyệt nhất ở đktc) cùng dung dịch A. Cho A pư cùng với dd Ba(OH)2 dư chiếm được 91,3 gam kết tủa.

1/ Viết pư xẩy ra dạng ion thu gọn?

2/ Tính V cùng số mol HNO3 cần dùng để làm oxi hóa trọn vẹn X?

ĐS: dùng pp qui thay đổi thu được V = 53,76 lít và số mol HNO3 = 3 mol.

Bài 4: phối hợp 25,6 gam hóa học rắn X bao gồm Fe, FeS, FeS2 và S bằng dd HNO3 loãng dư nhận được V lít NO tuyệt nhất ở đktc cùng dd Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y nhận được 126,25 gam kết tủa. Quý giá của V là:

A. 17,92 B. 19,04 C. 24,64 D. 27,58.

Đáp án: C

Bài 5: tất cả hổn hợp X gồm Mg, MgS cùng S. Phối hợp m gam X trong dd HNO3 đặc nóng chiếm được 2,912 lít nitơ nhất ở đktc với dd Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y chiếm được 46,55 gam kết tủa. Quý giá của m là:

A. 4,8 B. 7,2 C. 9,6 D. 12,0

Đáp án: C

Bài 6: cho 3,76 gam hỗn hợp X bao gồm FeS, S, FeS2 pư với dd HNO3 sệt nóng dư được 0,48 mol NO2 duy nhất cùng dung dịch D. đến D + Ba(OH)2 dư, thanh lọc kết tủa với nung đến cân nặng không thay đổi được m gam hóa học rắn. Quý giá của m là:

A. 11,650 gam B. 12,815 gam C. 13,98 gam D.17,545 gam.

Đáp án: D

*

Bài 1(A-2007): Hoà tan không còn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí độc nhất vô nhị NO. Quý hiếm của a là:

A. 0,04. B. 0,075. C. 0,12. D. 0,06.

Giải

+ Áp dụng ĐLBT nguyên tố đến Fe, Cu với S ta viết được:

FeS2 → Fe3+ + 2SO42-.

Mol: 0,12 0,12 0,24

Cu2S → 2Cu2+ + SO42-.

Mol: a 2a a

+ Áp dụng ĐLBTĐT ta có: 0,12.3 + 2a.2 = 2(0,24 + a) ð a = 0,06

Bài 2: tất cả hổn hợp A có FeS với FeS2 cùng với số mol bằng nhau. Nung m gam A với oxi dư chiếm được 16 gam chất rắn.

1/ Tính m?

2/ Tính V hỗn hợp HNO3 68% (d=1,47 g/ml) cần dùng để làm hòa tung m gam bên trên biết rằng bao gồm một khí là sp khử duy nhất với lượng axit đem dư 20%?

Giải

1/ + Ta có:

*

+ Áp dụng ĐLBT nguyên tố suy ra: x + x = 0,1.2 Þ x = 0,1 mol

+ Vậy: m = 88x + 120x = 20,8 gam.

2/ 181,5 ml.

Bài 3: tất cả hổn hợp X gồm FeS2 với MS tất cả số mol bằng nhau(M là kim loại có hóa trị ko đổi). Mang đến 6,51 gam X phản nghịch ứng không còn với HNO3 đun nóng được dung dịch A1 với 13,216 lít(đktc) tất cả hổn hợp khí A2 có trọng lượng là 26,34 gam có NO cùng NO2. Thêm BaCl2 dư vào A1 thấy tạo thành thành m1 gam kết tủa trắng.

1/ tìm M cùng %KL mỗi chất trong X? 2/ Tính m1?

Giải

1/ + Từ giả thiết suy ra số mol NO = 0,05 mol; NO2 = 0,54 mol.

+ Áp dụng ĐLBTNT ta bao gồm sơ đồ:

6,51 gam X:

*
BaSO4: 3x mol.

+ Áp dụng ĐLBT electron mang đến sơ vật trên ta có: 15x + 8x = 0,05.3 + 0,54 Þ x = 0,03 mol.

+ Theo mang thiết ta có: 120x + x(M+32) = 6,51 Þ M = 65 = Zn.

+ xác suất khối lượng: FeS2 = 55,3%; ZnS = 44,7%.

2/ trường đoản cú sơ đồ dùng trên ta có: m1 = 233.3x = 20,97 gam.

Bài 4: hòa tan hết tất cả hổn hợp X gồm 0,02 mol FeS2 với 0,03 mol FeS vào lượng dư H2SO4 quánh nóng nhận được Fe2(SO4)3, SO2 với H2O. Hấp thụ hết SO2 bởi một lượng đủ dung dịch KMnO4 thu được dung dịch Y ko màu, vào suốt, có pH = 2. Tính thể tích của hỗn hợp Y?

Giải

+ Ta tất cả sơ đồ:

*

+ Áp dụng ĐLBT electron ta có: 0,02.15 + 0,03.9 = 2x Þ x = 0,285 mol.

+ Phản ứng của SO2 với thuốc tím:

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O ® 2H2SO4 + K2SO4 + 2MnSO4.

Mol: 0,285 0,114

Þ =

*
Þ V = 22,8 lít.

Bài 5: tổ hợp hết m gam láo lếu hợp tất cả FeS2 cùng Cu2S bằng dung dịch H2SO4 quánh nóng được hỗn hợp A và SO2. Kêt nạp hết SO2 vào 1 lít dung dịch KOH 1M được hỗn hợp B.

+ đến ½ A bội nghịch ứng cùng với NH3 dư rồi nung kết tủa sinh ra đến KL không thay đổi được 3,2 gam hóa học rắn.

+ mang đến NaOH dư vào ½ A. Mang kết tủa nung mang lại KL ko đổi tiếp đến cho hóa học rắn thu được phản bội ứng với H2, t0 dư được 1,62 gam nước.

1/ kiếm tìm m? 2/ Tính trọng lượng các muối trong hỗn hợp B?

ĐS: 1/ m = 14,4 gam 2/ B bao gồm KHSO3 = 60 gam; K2SO3 = 39,5 gam.

Bài 6: Hòa tan trọn vẹn một lượng hỗn hợp A có Fe3O4 với FeS2 vào 63 gam hỗn hợp HNO3, thu được 1,568 lít NO2 bay ra nghỉ ngơi đktc. Dung dịch thu được mang lại phản ứng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 2M, thanh lọc kết tủa rước nung tới cân nặng không đổi thu được 9,76 gam chất rắn. Tính thành phần % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp A cùng C% của hỗn hợp HNO3.

ĐS: Fe3O4 = 97,5%; C% = 46,2%.

Bài 7: Cho 2,64 gam MS phản nghịch ứng trọn vẹn với dung dịch HNO3 đun nóng thu được hỗn hợp A1 đựng M3+ + 3,36 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí B tất cả NO2 cùng NO bao gồm tỉ khối so với hiđro bởi 19,8. Chế tạo A1 lượng dư hỗn hợp BaCl2 thấy chế tác thành m1 gam kết tủa trắng thực tế không tan trong dung dịch axit dư. Tìm M với m1.

ĐS: FeS và 6,99 gam.

Bài 8: Hợp hóa học A tất cả công thức MxSy (M là kim loại). Đốt cháy hết A nhận được oxit MnOm cùng khí B. Mang đến Ba(NO3)2 dư làm phản ứng với dung dịch thu được sau khi oxi hoá khí B bởi nước brom dư được 23,3g kết tủa. Ngoài ra khử hoàn toàn MnOm bởi CO dư thu được 2,8g kim loại. Hoà tan toàn bộ lượng sắt kẽm kim loại trên bằng dung dịch HNO3 dư thì thu được muối bột M(NO3­)3 với 0,336 lít khí N2 làm việc đktc. Viết bội nghịch ứng xẩy ra và tra cứu A.

ĐS: A là FeS2.

Bài 9: hỗn hợp X có trọng lượng m gam tất cả Cu2S, Cu2O và CuS bao gồm số mol đều nhau phản ứng trọn vẹn với dung dịch HNO3 đun nóng dư thu được dung dịch Y với 1,5 mol khí NO2 ( thành phầm khử duy nhất). Tính m?

ĐS: m = 30 gam.

Xem thêm: Phân Tích Cạnh Tranh Nội Bộ Ngành Sẽ Hình Thành, Cạnh Tranh Nội Bộ Ngành

Bài 10: các thành phần hỗn hợp X bao gồm FeS2 và Cu2S tan hết trong hỗn hợp HNO3 hoàn toản thu được dung dịch Y chỉ bao gồm hai muối sunfat cùng 5,6 lít hỗn hợp khí Z có NO2 và NO gồm KL riêng = 1,7678 g/l sinh hoạt đktc. Hãy tính cân nặng hỗn phù hợp X?

ĐS: 4,5 gam

Bài 11: hài hòa hết hỗn hợp bao gồm 0,2 mol FeS2 cùng 0,25 mol CuS vào dung dịch H2SO4 quánh nóng dư thu được khí A. Tính thể tích hỗn hợp NaOH 0,5M về tối thiểu bắt buộc để dung nạp hết A?

ĐS: V = 5,0 lít

Bài 12: cho 5,84 gam tất cả hổn hợp Fe, FeS2, FeCO3 vào V ml dung dịch H2SO4 98% (d = 1,84 g/ml) rồi nấu nóng thu được hỗn hợp A và tất cả hổn hợp khí B. Cho hỗn hợp khí B trải qua bình nước brom dư thì gồm 30,4 gam brom thâm nhập phản ứng, khí còn lại thoát ra khỏi bình nước brom cho đi qua dung dịch nước vôi vào dư chiếm được 2 gam kết tủa. Mang lại dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch A nhận được m gam kết tủa, trong đó có 116,5 gam kết tủa ko tan trong hỗn hợp HCl dư.